§ 38 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vaitinaron vesistötäyttöä ja valmistelulupaa koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5289/11.01.02/2017

Päätöspäivämäärä

8.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi päätöksellään 10.10.2018 nro 75/2018/2 Tampereen kaupungille luvan noin 9 hehtaarin vesialueen täyttöön Näsijärven Hiedanrannassa Tampereen kaupungissa hakemukseen liitetyn, 14.6.2017 päivitetyn piirustuksen 1510023044-2 (1:2000) osoittamassa paikassa. Lisäksi aluehallintovirasto oikeutti Tampereen kaupungin ryhtymään seuraaviin hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista seuraavassa järjestyksessä: havaittujen vedenalaiskohteiden poisto ja niille tarvittaessa tehtävät lisäselvitykset museoviraston ohjeistuksen mukaan, suojaverhon asennus ja uppotukkien poisto suojaverhon reitiltä, kaapeli- ja johtosiirrot täyttöalueella, pohjaveden suojausrakenteen tekeminen ja työmaatien rakentaminen.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry sekä Pirkanmaan ELY-keskus valittivat aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.
Vaasan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 13.12.2019. Hallinto-oikeus kumosi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen valitusten johdosta. Lisäksi hallinto-oikeus jätti tutkimatta kaupungin vaatimuksen aluehallintoviraston päätöksen muuttamisesta siten, että lupamääräykset 1.-3. ”Pohjaveden suojarakenne Vaitinarossa” poistetaan Vaasan hallinto-oikeuden toimesta, palauttamatta asiaa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunki on valmistellut rinnan edellä kuvatun prosessin kanssa ns. saarivaihtoehtoon perustuvan lupahakemuksen, joka on jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 18.3.2019. Vaasan hallinto-oikeuden päätös perustui keskeiseltä osin pohjavesivaikutuksiin. Rantatäyttö- ja saarivaihtoehto ovat tältä osin olennaisesti erilaiset. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan tulkita, että Näsijärven veden laatu ei aiheuta ongelmaa pohjavesimuodostumalle. Saarivaihtoehtoon perustuvassa lupahakemuksessa lähtökohtana on, että Näsijärven veden laatu nykyisen rantaviivan ja täyttösaaren välisessä kanavassa turvataan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä oleva saarivaihtoehtoa koskeva lupa-asia on ratkaistavissa vasta, kun rantatäyttöä koskeva Vaasan hallinto-oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 20.12.2019 § 156 hyväksymän palvelualueen toimintasäännön liitteen ”Yleishallinto” mukaan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän osalta kiinteistöjohtaja päättää muun ohella muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä.

Päätös

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.12.2019 nro 19/0246/2 merkitään tiedoksi ja päätökseen tyydytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere