§ 475 Vaitinaron uppopuiden poisto-​ ja suojaverhourakka

Lataa  Kuuntele 

TRE:4089/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.7.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajainsinööri Petri Leppänen,​​ puh. 050 305 1402 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toimeksiannosta Vaitinaron uppopuiden poisto-​ ja suojaverho urakasta.
Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-​kynnysarvon alittava urakka. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-​palvelussa 4.6.2020. Tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-​toimittajaportaalissa.
Tarjouksen jätti määräaikaan 25.6.2020 klo 12 mennessä seuraavat kahdeksan tarjoajaa: Finnsukellus Oy (0736390-​4),​ HK Machine Oy (2200885-​5),​ Lopen Maa-​ ja Vesirakenne Oy (1610039-​9),​ Pimara Oy (1839402-​8),​ RAPinsto Oy (0489197-​1),​ Super Safari Oy (2027510-​8),​ Vakka-​ Suomen Maanrakennus Oy (2041510-​7) ja Vesirakennus Ojanen Oy (1814859-​9).

Hankintalain 104 §:n mukaisesti hankintailmoitusta,​ tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous täytti tarjouspyynnön vaatimukset.

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Halvimman tarjouksen antoi Pimara Oy,​ jonka kokonaisurakkahinta oli 1.553.175,​00 euroa.

Kaikkien tarkemmat hinnat löytyvät liitteenä olevasta vertailutaulukosta. Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja,​ joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Pimara Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. 

Pimara Oy on ennen hankintapäätöstä toimittanut tilaajavastuulain (1233 /2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja ne on hyväksytysti tarkastettu. Pimara Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Yhteyshenkilö: Hankinta-asiantuntija Jose Hakala,  jose.hakala@tuomilogistiikka.fi, puh. 044 481 1010. 

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Jose Hakala ja Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelta rakennuttajainsinööri Petri Leppänen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Hiedanrannan kehitysohjelman Vaitinaron vesistötäyttö sisältyy asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, joka hyväksyttiin 18.12.2019 § 187. 

Hallintosäännön § 37 kohta 4 perusteella kiinteistöjohtaja on oikeutettu päättämään: 

Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Kustannukset kirjautuvat maaomaisuuden investointeihin ja projektille Vaitinaron vesistötäyttö, projektinumero I1350_0179322214.

 

Päätös

Sopimus Vaitinaron uppopuiden poisto-​ ja suojaverhourakkaan tehdään Pimara Oy:n (1839402-​8) kanssa.
Sopimus laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.
Kokonaisurakan arvonlisäveroton arvo on 1.553.175,​00 euroa. Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta,​ kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtajan 1.varahenkilö Heli Toukoniemi

Organisaatiotieto

Tampere