§ 48 Valituksen tekeminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä poikkeamislupaa koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3163/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 230 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen yhdyskuntalautakunta myönsi päätöksellään 11.6.2019 § 171 kiinteistöille 837-608-1-268, 837-601-3-246, 837-601-1-282 ja 837-608-1-272 luvan saada poiketa täyttökiellosta, kiinteistöille 837-263-9903-0, 837-221-9903-0, 837-263-2500-28 ,837-601-1-282, 837-601-2-272, 837-608-1-272, 837-608-1-268 ja 837-601-3-246 luvan saada poiketa käyttötarkoituksesta sekä kiinteistöille 837-601-3-246, 837-263-9903-0, 837-221-9903-0 ja 837-601-2-272 luvan saada poiketa rakennuskiellosta vesitäytön rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lielahden ja Santalahden kaupunginosissa, osoitteessa Paasikiventie 50, sillä ehdolla, että hankkeelle saadaan vesilain mukainen lupa. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry valitti yhdyskuntalautakunnan päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 28.12.2020. Hallinto-oikeus kumosi yhdyskuntalautakunnan päätöksen 11.6.2020 § 171 ja hylkäsi poikkeamislupahakemuksen. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti Tampereen kaupungin korvaamaan Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n oikeudenkäyntikulut asiassa 600 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päätöksen antamisesta. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kun otetaan huomioon rakentamisen luonteesta ja hankkeen laajuudesta sekä hankealueen ympäristöstä saatu selvitys, hanke johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muista vaikutuksia. Hanketta ei voida toteuttaa yksittäistapauksellisella poikkeamismenettelyllä, vaan se edellyttää asemakaavallista tarkastelua. Asiaa ei ole tarpeen arvioida toisin siitä syystä, että lupa on myönnetty ehdolla, että hankkeelle saadaan vesilain mukainen lupa.

Tampereen kaupungin käsityksen mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös on virheellinen mm., koska siinä katsotaan, että poikkeamispäätös mahdollistaisi vaikutuksiltaan merkittävän hankkeen toteuttamisen. Hakijan hakemus on koskenut kuitenkin ainoastaan lupaa poiketa asemakaavan täyttökieltoa koskevasta määräyksestä. Täyttökieltoa koskeva määräys koskee ainoastaan osaa hankealueesta. Poikkeamislupa ei itsessään mahdollista hankkeen toteuttamista. Hiedanrannan yleissuunnitelman mukainen maankäyttö tullaan ratkaisemaan asemakaavalla.

Edellä olevan johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen tulee hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Asianajaja Riitta Rämän laatima ehdotus valituskirjelmäksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle on liitteenä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 23.10.2020 § 128 hyväksymän palvelualueen toimintasäännön liitteen ”Yleishallinto” mukaan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän osalta kiinteistöjohtaja päättää muun ohella muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 28.12.2020 nro 20/1058/2 merkitään tiedoksi.

Päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Liitteenä oleva ehdotus valituskirjelmäksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere