§ 814 Väyläviraston ja kaupungin välinen vaihtokirja asemakaavan n:o 8333 toteuttamiseksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:7807/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki ja Väylävirasto on neuvotelleet vaihtokirjan tekemisestä, joka liittyy Ranta-Tampellan asemakaavan n:o 8333 toteuttamiseen ja Tampereen henkilöstöratapihan rata-alueiden omistuksen selkeyttämiseen. Aikaisemmissa neuvotteluissa päädyttiin siihen, että kaupunki ostaisi ensin Väylävirastolta määräaloja ja siltä pohjalta kaupunki teki ostopäätöksen (kiinteistöjohtajan päätös 28.6.2019 § 518). Vaihdon myötä tämä ostamista koskeva kaupungin päätös jää tarpeettomaksi.

Asemakaavassa määräalat on osoitettu, rata-alueiksi, katualueiksi, yleisten rakennusten korttelialueeksi, suojaviheralueeksi sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Radanpidon kannalta kaupungille luovutettavat alueet ovat jääneet tarpeettomiksi ja ne ovat asemakaavallisesti yleisiä alueita. Kaupungin Väylävirastolle luovutettavat alueet  kuuluvat rataosaan n:o 130 ja ne ovat asemakaavassa osoitettu rata-alueiksi. Tampereen kaupungilla olisi myös oikeus lunastaa ko. alueet MRL:n 96 §:n nojalla. Vastaavasti Väylävirastolla olisi oikeus lunastaa rata-alueet ratalain nojalla. Tarkoituksenmukaista olisi, että omistusoikeuden siirto ratkaistaan vaihtamalla alueita keskenään. Vaihtoa varten on selvitetty ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan toimesta vaihdettavien alueiden markkina-arvot.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki hyväksyy vaihtokirjan, jolla Väylävirasto luovuttaa Tampereen kaupungille                                                                                                                                  

Määräalan tilasta 837-599-2-1                             851 m2

Määräalan tilasta 837-871-3-1                               21 m2                            

Määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1              9 m2                               

Määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1           536 m2   

Määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1           296 m2

Määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1           871 m2

Määräalan tilasta 837-871-3-1                               123 m2             

Määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1           1171 m2

Määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1            949 m2

 Yhteensä                                                             4827 m                        

ja Tampereen kaupunki luovuttaa Väylävirastolle                                                                                                                

Määräalan yleisestä alueesta 837-101-9901-0     188 m2

Määräalan määräalasta 837-109-136-2-M504    1696 m2                            

Määräalan yleisestä alueesta 837-109-9901-0       56 m2                         

Määräalan määräalasta 837-599-2-1-M504          858 m2                          

Yhteensä                                                             2798 m2        

 

Kaupunki on tietoinen siitä, että kaupungin saamat alueet sijaitsevat rautatieliikenteen aiheuttaman melun ja tärinän vaikutusalueella. Kaupunki hyväksyy sen, että rautatieliikenteestä aiheutuvan melun tai tärinän ollessa häiritsevää ja vaatiessa suojaavia tai estäviä toimia, kaupunki vastaa kustannuksellaan näistä toimista. Väylävirasto ei vastaa mahdollisista melun ja tärinän aiheuttamista haitoista tai vahingosta eikä siltä voi vaatia mitään melun- tai tärinänsuojaukseen liittyviä toimia tai rakenteita nyt tai tulevaisuudessa.

Vaihdon kohde on myös ollut rautatietoimintojen käytössä ollutta aluetta. Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) suostumuksella vaihdon kohteen (määräala 837-871-3-1 ja määräaloista 837-599-2-1) maaperä on kunnostettu kaupungin toimesta ja kustannuksella. Kunnostustyö on suoritettu ympäristöviranomaisen antaman päätöksen mukaisesti. (PIRELY/76/07.00/2012). Muut alueet luovutetaan siinä kunnossa kuin ne tällä hetkellä ovat. Alueiden saajat vastaavat mahdollisista maaperän puhdistuskuluista.

Osapuolet ottavat tältäkin osin vaihdon kohteet vastaan siinä kunnossa kuin se vaihdontekohetkellä on ja vastaa mahdollisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aiheuttamista kustannuksista. Kaikki edellä esille tulleet seikat ja riskit on otettu huomioon vaihtomaiden hinnoissa.

Vaihdon johdosta kaupunki maksaa välirahaa Väylävirastolle neljäkymmentäkolmetuhattakuusisataaneljäkymmentäkolme euroa (43.643 €).

Muutoin vaihtokirja tehdään tavanomaisin ehdoin.

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan kaupungin puolesta vaihtokirja.

Kiinteistöjohtajan päätös 28.6.2019 § 518 kumotaan tämän päätöksen myötä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere