§ 149 Vesipuiston sijoittaminen Tohloppijärveen

Lataa  Kuuntele 

TRE:787/10.00.04/2021

Päätöspäivämäärä

3.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tohlopin luistelurata hakee lupaa sijoittaa noin 60 m x 40 m kokoinen ilmatäytteinen vesipuisto Tohloppijärveen kesäajalle vuosina 2021–2023. Sijoituspaikaksi haetaan Nahkatehtaankadun ja Epilänkadun risteyksen lähellä olevaa ranta-aluetta. Tohlopin luistelurata ylläpitää järvellä talvisin retkiluistelurataa, ja ajalle 2019–2023 toimijalle on myönnetty maanomistajan lupa wakeboardradan sijoittamiseen alueelle. Ranta-alueelle on lupa myös varasto/kahvilakontin sijoittamiseen.

Lupahakemuksesta ei käy ilmi, paljonko kävijämäärän arvioidaan lisääntyvän rannassa toiminnan myötä. Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty ratkaisuja siihen, miten lisääntyneen käyttäjämäärän edellyttämät wc-, puku- ym. huoltotilat sekä jätehuolto olisi tarkoitus järjestää. Lupahakemuksessa ei ole esitetty ratkaisuja toiminnasta aiheutuvien vaikutusten hoitamiseksi alueen ympäristössä siten, että niissä huomioitaisiin ne tavoitteet, joita kaupunki on suunnitelmissaan alueelle asettanut.

Kaupunki avasi vesipuistosta mielipidekyselyn kaupunkilaisille ajaksi 5.-16.2.2021. Kyselyyn vastattiin 2918 kertaa. Haettua paikkaa puollettiin 1989 kertaa, ja vesipuistoa vastustavia vastauksia oli 642 kpl. Kyselyä ei kuitenkaan ollut mahdollista toteuttaa niin, että saman vastaajan vastauskertoja olisi voitu rajoittaa. Kun vastauksista poistetaan samojen vastaajien antamat vastaukset, niin haettua paikkaa puoltavia vastauksia oli noin 320 kpl, ja vesipuistoa vastustavia vastauksia noin 600 kpl. Pyydyspohjankadun uimaranta sai 173 puoltoääntä, ja Epilänkatu 64 uimaranta 114 kpl. Sanallisia mielipiteitä jätettiin n. 680 kpl.

Kaupunki pyysi lupahakemukseen lausunnot kaupungin asemakaavoituksesta, liikennejärjestelmien suunnitteluyksiköstä, rakennusvalvonnasta, viheralueet ja hulevedet -yksiköstä sekä ympäristönsuojelusta.

Asemakaavoituksen lausunnossa todetaan, että kaavamerkinnän puolesta ei ole estettä vesipuiston sijoittamiseen alueelle. Esitetty sijoituspaikka on voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1965 osoitettu merkinnällä UV (uimalaitos tai –ranta). Luvan myöntämisen ehtona on kuitenkin se, että lähietäisyydelle tulee järjestää riittävä määrä turvallisia pysäköintipaikkoja. Lausunnossa edellytetään myös, että lupa-ajan mahdollista jatkamista harkittaessa tulee selvittää vesipuiston ja jo luvitetun wakeboard-radan meluvaikutukset lähiasutukselle ja vaiheyleiskaavan mukaiselle kaupunkihiljaiselle alueelle. Tällöin tulee selvittää myös, millaisia liikennevaikutuksia kaikista virkistystoiminnoista alueelle aiheutuu.

Liikennejärjestelmien suunnitteluyksikkö tuo lausunnossaan esiin toiminnan myötä kasvavan pysäköintitarpeen. Lisäksi alueen saavutettavuus tulee tulevaisuudessa heikentymään bussilinjan lopettamisen myötä. Yksikkö näkee toiminnan luonteeltaan sellaisena, johon saavuttaisiin paljon henkilöautoilla. Epilänkadulla on luisteluradan tarpeisiin osoitettu talviaikoina aikarajoitettua pysäköintiä osittain jalkakäytävän päälle. Ratkaisu ei ole täydellinen, mutta se olisi toteutettavissa myös kesän virkistystoiminnan tarpeisiin. Epilänkadun kehittämistä suunnitellaan, mutta merkittäviä muutoksia ei oleteta tapahtuvan haetun toiminta-ajan sisällä. Liikennejärjestelmien suunnitteluyksikkö ei näe liikenteellistä estettä hankkeen toteuttamiselle.

Rakennusvalvonta toteaa lausunnossaan, että vesipuiston sijoittaminen alueelle ei vaadi rakennus- tai toimenpidelupaa.

Viheralueet ja hulevedet -yksikön lausunto on tehty yhteistyössä Tampereen Infra Oy:n kanssa. Lausunnossa viitataan yhdyskuntalautakunnan 2.5.2019 ohjeellisena hyväksymään Tohloppijärven ympäristön hoito- ja kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelmassa linjataan, että:

  • haetun sijoituspaikan vaikutusalueella oleva Vaarinmaan ranta-alue säilytetään nykyisen kaltaisena ja rannalle sijoitetaan kaksi penkkiä
  • tavoitteena on säilyttää rannan viihtyisyys ja merkitys tärkeänä oleskelualueena
  • rannan ja pelikentän välisen metsikön pensas- ja vesaikkokerros raivataan näkymien avaamiseksi järvelle
  • venerantaan rakennetaan tukevat pitkospuut, joita pitkin pääsee helposti veneelle
  • nykyinen puisto säilytetään venepaikkojen lomassa ja venerannan pohjoispäädyn venelaskupaikkaa parannetaan

 

Viheralueet ja hulevedet -yksikön kaupunginpuutarhurin mukaan suunnitelman mukaisten töiden ajoitus määritellään tulevissa palvelu- ja vuosisuunnitelmissa. Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisiin toteutuskohteisiin niitä ei ole sisällytetty. Yksikkö toi lausunnossaan esille myös vesipuiston käyttäjien tarvitsemat wc- ja pukutilat sekä lisääntyvän jätehuollon tarpeen. Lausunnossa muistutetaan lisäksi, että lupahakemuksessa ei ole selvitetty, miten Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) laatima Uimarantojen turvallisuus -ohjeistus aiotaan toiminnassa ottaa huomioon. Haetulla alueella ei ole kaupungin ylläpitämiä uimaranta- tai uimapaikkapalveluita. Viheralueet ja hulevedet toteaa, että toiminnolle olisi hyvät puitteet Pyydyspohjankadun päädyssä sijaitsevalla Tohloppijärven uimarannalla. Siellä on wc-tilat, uimakopit ja hyvät pysäköintialueet.

Ympäristönsuojelu toteaa lausunnossaan, että melun osalta ei ole estettä sijoittaa vesipuistoa Tohloppijärveen. Lausunnon mukaan vesipuiston mukanaan tuoma käyttäjämäärä kuitenkin lisää toiminnasta kokonaisuutena aiheutuvaa häiriötä järven vesi- ja ranta-alueen linnustolle ja myös alueen lähiasutukselle. Tästä johtuen ympäristönsuojeluyksikkö ei pidä Tohloppijärveä optimaalisena alueena hakemuksen mukaiselle toimintakokonaisuudelle. Mikäli lupa kuitenkin myönnetään, tulisi lausunnossa esitetyt ehdot kirjata lupapäätökseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tohlopin luisteluradalle ei myönnetä lupaa vesipuiston sijoittamiseen hakemuksessa esitettyyn paikkaan Tohloppijärvellä. Kokonaisarvioinnissa on huomioitu saadut viranomaislausunnot, alueelle jo luvitettu toiminta, toteutettu asukaskysely sekä yhdyskuntalautakunnan hyväksymä ohjeellinen Tohloppijärven ympäristön hoito- ja kehittämissuunnitelma. 

Hankkeena vesipuisto on kannatettava, ja kaupungin on mahdollista jatkaa sopivan sijaintipaikan selvittämistä, mikäli hakija näin haluaa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere