§ 512 Ympäristöluvan hakeminen pilaantuneiden maiden hyödyntämiseen Sulkavuoressa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4444/11.01.00/2019

Päätöspäivämäärä

26.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala, puh. 040 159 8808, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.f

Päätöksen perustelut

Sulkavuoren alueella sijaitseva Lakalaivan entinen kaatopaikka on ollut käytössä vuosina 1953 – 1974 ja se on suljettu vuonna 1992. Kaatopaikka sijaitsee Tampereen Sulkavuoren eteläpuolella, noin 4 km etäisyydellä Tampereen keskustasta. Luvan haun kohteena olevan 2.vaiheen pintarakenteiden rakentamisen alue, jolle esipeittokerros on suunniteltu sijoitettavaksi, sijaitsee Tampereen kaupungin omistamilla kiinteistöillä 837-306-9903-0 ja 837-585-11-268. Tämä on entisen kaatopaikka-alueen itäreuna.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen on käynnissä kaatopaikka-alueen länsireunalle. Puhdistamon rakennuksia ja piharakenteita rakennetaan osin alueelle, jossa on ollut jätetäyttöä. Puhdistamon rakentamiseen liittyvästä pilaantuneen maaperän kunnostuksesta ja jätevedenpuhdistamon rakenteiden alle jäävien jätteiden siirrosta toiseen kohtaan kaatopaikalla on 3.7.2017 tehty PIMA-ilmoitus, jonka johdosta Pirkanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen 8.12.2017 (PIRELY/2473/2016).

Ympäristölupaa haetaan kaatopaikan esipeittokerroksessa hyödynnettävälle pilaantuneelle maa-ainekselle, jonka määrä on enintään 50 000 m3ktr (125 000 tonnia). 
Pintakerroksessa hyödynnetään maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle VNa alemman ohjearvon .
Lakalaivan kaatopaikan kunnostamisessa hyödynnettävät pilaantuneet maa-ainekset ovat lähtöisin sellaisista pilaantuneen maaperän puhdistamiskohteista tai rakentamiskohteista, joissa puhdistamisesta tai maa-aineksen poistamisesta vastuussa oleva on Tampereen kaupunki. Kohteita koskee asemakaavan mukainen maaperän puhdistusvelvoite tai maa-ainekset on rakentamisen vuoksi poistettava. Maa-ainesten kaivamista koskee joko PIMA-päätös tai maankäyttö- ja rakennuslain mukainen päätös. Esimerkki tällaisesta kohteesta on Kalevanrinteen asemakaava-alue, jonka kaavaluonnoksen (20.5.2019) mukaan alueen maaperän pilaantuneisuus tulee tutkia ja pilaantuneet alueet kunnostaa ympäristöviranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. 
Kaatopaikan kunnostuksessa hyödynnetään ainoastaan sellaisia pilaantuneita maa-aineksia, jotka rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvat kohteeseen. Lakalaivan kaatopaikan alueella ei ole esipeitto- ja pintakerrokseen soveltuvia maa-aineksia.

Tampereen kaupungin kunnostus- ja rakentamiskohteissa syntyvien pilaantuneiden maa-ainesten kuljetusmatkat Lakalaivaan ovat merkittävästi lyhyemmät kuin sellaisiin olemassa oleviin käsittely- ja loppusijoituspaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ko. jätettä. Näin ollen kaivettujen pilaantuneiden maa-ainesten kuljetusten ympäristövaikutukset ovat hakemuksen mukaisessa vaihtoehdossa merkittävästi pienemmät kuin muissa vaihtoehdoissa. Hakemuksen mukaisessa pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämisessä säästetään pilaantuneen maan kuljetus- ja käsittelykustannuksissa yhteensä arviolta 3 miljoonaa euroa.

Kyseessä on ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukainen jätteen käsittely, joka on ammattimaista ja sille on ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla haettava ympäristölupa. 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n kohdan 13) h) lupaviranomainen on valtion ympäristölupaviranomainen. 
Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. 2. vaiheen rakentaminen aloitetaan kesällä 2020.

Hallintosäännön §37 kohdan 4 mukaan asian päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Haetaan ympäristölupaa pilaantuneiden maiden hyödyntämiselle Sulkavuoren kaatopaikan esipeittokerroksen rakentamisessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere