§ 126 Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkon, maankäytön ja kaavoituksen yhdyspintatyöryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:2639/00.01.05/2024

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Konsernijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hyvinvointijohtaja Tarja Puskala, puh. 050 595 1079 ja kehittämispäälikkö Hanna Karojärvi, puh. 040 800 7410, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Mia Helin, puh. 040 570 4065, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut -ryhmän johtaja Reija Linnamaa:

Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää 14.5.2024 saapuneella kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään 1-2 asiantuntijaa alueellista yhteistyötä tukevaan palveluverkon, maankäytön ja kaavoituksen yhdyspintatyöryhmään. Tiedot Tampereen kaupungin edustajista varahenkilöineen ja yhteystietoineen tulee toimittaa hyvinvointialueen kirjaamoon 14.6.2024 mennessä.

Palveluverkon, maankäytön ja kaavoituksen yhdyspintatyöryhmä on Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteinen asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä on Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluiden verkoston suunnitelmien ja kuntien maankäytön ja kaavoituksen yhteensovittaminen sekä kuntien ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön edistäminen palveluverkkoasioissa.

Työryhmä kokoontuu vuosittain kaksi kertaa yhteistyökokoukseen, jossa tavoitteena on käydä läpi ajankohtaisten asioiden lisäksi myös tulevan puolivuotiskauden esiin nousevat työryhmän teemoihin liittyvät asiat. Ensimmäinen kokous pidetään elokuun 2024 aikana. Kokouksessa käydään läpi kuntien kaavoitussuunnitelmat ja hyvinvointialueen investointisuunnitelman tilanne ja lähetekeskustelu konkreettisesta toimintamallista.

Hallintosäännön (1.5.2024) 36 § 8)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää kaupungin edustajan nimeämisestä alaisestaan organisaatiosta, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajiksi Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkon, maankäytön ja kaavoituksen yhdyspintatyöryhmään nimetään

kaupunkiympäristön palvelualueelta
asemakaavapäällikkö Elina Karppinen ​​​​
puh. 040 800 4908
etunimi.sukunimi@tampere.fi

(varahenkilö yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, puh. 040 801 6952)

ja

elinvoiman palvelualueelta
asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä
puh. 040 800 7391
etunimi.sukunimi@tampere.fi

(varahenkilö kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044).

Allekirjoitus

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.