§ 2 Tredun ja Keiturin Sote Oy:n välisen koulutuspalvelusopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2643/02.08.01/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Koulutuspäällikkö, Pyynikin kampus 7

Lisätietoja päätöksestä

Koulutuspäällikkö Marja-Leena Pajusaari, puh. 050 576 1401, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Keiturin Sote Oy on 14.5.2024 hyväksynyt esihenkilökoulutusta koskevan Tampereen kaupungin, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tarjouksen, jonka pohjalta on laadittu liitteenä oleva palvelusopimus. 

Koulutuksen hinta on 2 200 euroa. Hintaan lisätään arvonlisävero.

Koulutus toteutetaan 25.9.2024, 9.10.2024 ja 30.10.2024 klo 12.00 - 15.30.

Palvelusopimuksessa on tarkemmin eritelty koulutuksen hinta, sisältö ja muut ehdot. 

Koulutuspäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 20.2.2024 § 19, Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Yleishallinto 1.3.2024 alkaen.) Toimintasäännön mukaan koulutuspäällikkö päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta (sis. myynnit) ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan vuosisuunnitelman mukaisesti, kun arvonlisäveroton hinta on alle 10 000 euroa. 

Hallintosäännön 147 §:n mukaan viranhaltija tai hänen määräämänsä allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

 

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (y-tunnus: 0211675-2) ja Keiturin Sote Oy:n (y-tunnus: 2677385-3) välinen esihenkilökoulutuksen myyntiä koskeva sopimus. 

Sopimus tulee voimaan myöhäisimmästä allekirjoituspäivästä ja sen voimassaolo päättyy 31.1.2025.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

 

Allekirjoitus

Koulutuspäällikkö Marja-Leena Pajusaari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.