§ 12 Kulttuurin palveluryhmän palveluyksiköiden päälliköiden varahenkilöiden nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:635/01.02.01/2024

Päätöspäivämäärä

9.2.2024

Päätöksen tekijä

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut

Lisätietoja päätöksestä

vt. Kultuurijohtaja Niina Salmenkangas, puh. 040 800 4404, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kulttuurin palveluryhmä on yksi sivistyspalvelujen palvelualueen neljästä palveluryhmästä. Kulttuurin palveluryhmä muodostuu seitsemästä palveluyksiköstä, jotka ovat Tampereen Filharmonia, Historialliset museot, Tampereen kaupunginkirjasto, Tampereen seudun työväenopisto, Tampereen taidemuseo, kaupunkikulttuuriyksikkö ja Sara Hildénin taidemuseo.


Kulttuurin palveluryhmän palveluyksiköiden, pois lukien Sara Hildénin taidemuseo, päälliköiden varahenkilöt on tarpeen päivittää henkilövaihdosten takia ja päättää varahenkilöt yhteisessä varahenkilöpäätöksessä. 
Sara Hildénin taidemuseon museonjohtajan varahenkilön nimeää Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön mukaan Sara Hildénin taidemuseon johtokunta.

Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön liitteen (palvelualueen johtajan toimivallan siirtopäätös 1.2.2024 § 13) mukaan kulttuurijohtaja päättää esihenkilöasemassa toimivien henkilöiden varahenkilöiden nimeämisestä. 

Päätös

Sivistyspalvelujen palvelualueen kulttuurin palveluryhmän palveluyksiköiden päälliköiden varahenkilöt ovat 12.2.2024 alkaen seuraavat:

Tampere Filharmonia
Intendentti Eija Oravuo
1. varahenkilö tuotantopäällikkö Lauri Lehtonen
2. varahenkilö apulaisintendentti Anu Piispanen

Historialliset museot
Museonjohtaja vt. Anna Lyyra-Seppänen
1. varahenkilö erityisasiantuntija Marjo-Riitta Saloniemi
2. varahenkilö kokoelmapäällikkö Teemu Ahola

Tampereen kaupunginkirjasto
Kirjastopalvelujohtaja vs. Taina Sahlander
1. kirjastopalvelupäällikkö Petri Tonteri
2. kirjastopalvelupäällikkö Johanna Laakso

Tampereen seudun työväenopisto
Rehtori Maija-Liisa Gröhn
1. apulaisrehtori Tuula Vatanen

Tampereen taidemuseo
Museonjohtaja Selma Green
1. varahenkilö kokoelmapäällikkö Suvi-Mari Eteläinen

Kaupunkikulttuuriyksikkö
Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen
1. varahenkilö johtava koordinaattori Irma Puttonen

Tämä päätös kumoaa kulttuurijohtajan päätökset 31.8.2022 § 75 ja 19.12.2022 § 110. 
 

Allekirjoitus

vt. Kultuurijohtaja Niina Salmenkangas

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.