§ 17 Alennuksen antaminen tilavuokran sekä tekniikkapalvelun osalta Suomen Akvarellitaiteen yhdistykselle

Lataa  Kuuntele 

TRE:3177/02.04.03/2024

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen, puh. 040-801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry järjestää kansainvälisen European Confederation of Watercolour Societiesin (ECWS:n) vuosittaisen symposiumin ja näyttelyn Tampereella. Symposium järjestetään 10.-13.8.2024, ja sen ohjelma sisältää demoja, workshoppeja, plein-air-maalausta, pop-up-näyttelyitä sekä retkipäivän. Näyttelyyn osallistuu 14 maata Euroopasta ja se koostuu yli 170 teoksesta. Näyttely ja symposium järjestetään pääosin Kulttuuritalo Laikussa.

Kyseessä on merkittävä kansainvälinen kulttuurialan tapahtuma, joka esittelee Tamperetta kansainvälisenä taidekaupunkina ja tuo Tampereelle kansainvälisiä vieraita. Tampereen kaupunki tukee tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuman aikana Kulttuuritalo Laikussa on käynnissä julkisivuremontti, jolla on vaikutusta tilojen viihtyisyyteen ja jossain määrin myös käytettävyyteen.

Kulttuuritalo Laikun tiloja käytetään tapahtumakokonaisuuteen seuraavasti:
Laikun Galleria 10.-24.8.2024, vuokra 550 € (sis. alv)
Muut tilat yhteensä 74,5 käyttötuntia, vuokra 3 950 € (sis. alv)

Julkisivuremontin aiheuttaman haitan sekä tapahtuman merkittävyyden ja kansainvälisyyden vuoksi myönnetään Suomen Akvarellitaiteen yhdistykselle alennusta tilavuokrista tilojen valmistelun osalta sekä tekniikan rakentamisen ja purun osalta seuraavasti:
Tilojen valmistelu 9.8., yhteensä 6 käyttötuntia, maksutta
Tekniikan rakennus ja purku Musiikkisalissa, yhteensä 3 käyttötuntia, maksutta
Alennuksen arvo yhteensä 420 € (sis. alv)

Delegointimatriisi kohta 12) Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisessa.

Päätösvallan peruste: Sivistyspalvelujen palvelualueen delegoinnit 10.6.2024 alkaen, toimintasäännön liite, johtaja Lauri Savisaari 10.6.2024 § 58

Päätös

Myönnetään Suomen Akvarellitaiteen yhdistykselle kansainvälisen European Confederation of Watercolour Societiesin (ECWS:n) vuosittaisen symposiumin ja näyttelyn tapahtumasta aiheutuneisiin kuluihin perustelut kohdassa yksilöidyt alennukset, arvoltaan yhteensä 420 € (sis. alv).

Allekirjoitus

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.