§ 13 Kulttuurin kerta-avustukset huhtikuu 2024

Lataa  Kuuntele 

TRE:2/12.03.00/2024

Päätöspäivämäärä

17.4.2024

Päätöksen tekijä

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Fanniina Tuomola, puh. 040 703 5744, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen,​ puh. 040 801 6868,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Kerta-avustusten valmistelukokouksessa 16.4.2024 käsiteltiin 11 Kaupunkikulttuuriyksikköön lähetettyä hakemusta, joista 8:lle myönnettiin kerta-avustus ja 3 hylättiin. Päätökset ja perustelut ovat oheisessa liitteessä.

Kaupungin kulttuuriavustustoiminnan myöntämisperusteet on hyväksytty Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 29.11.2023 (TRE:5479/00.01.01/2023)

Perusteet löytyvät osoitteesta https://www.tampere.fi/sites/default/files/2023-12/tampereen_kaupungin_kulttuuriavustusten_myontamisperusteet_29.11.2023.pdf (kerta-avustukset sivu 8) 

Päätösvallan peruste: 2 § Kulttuuripalvelupäällikkö päättää kulttuurin kohde- ja kehittämisavustusten myöntämisestä ja maksatuksen toimeenpanosta kaupunginhallituksen hyväksymien avustustoiminnan yleisten periaatteiden ja lautakunnan hyväksymien avustuslajikohtaisten myöntämisperusteiden mukaisesti (hallintosääntö 17 §).

Päätös

Päätetään 11 Kaupunkikulttuuriyksikköön lähetettyä hakemusta, joista 8:lle myönnetään kerta-avustus ja 3 hylätään. Päätökset ja perustelut ovat oheisessa liitteessä.

Kerta-avustus maksetaan jälkikäteen syntyneiden kulujen perusteella käyttöselvityslomaketta vastaan kustannuspaikalta 137304 tai 137310/22045 tai 28812, jos päätöksen perusteluissa ei ole muuta esitetty.

Käyttöselvityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit, jos maksettava summa on 500 euroa tai enemmän. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten. Poikkeuksena ovat kuitenkin palkanmaksuun liittyvät kuitit, jotka pitää toimittaa käyttöselvityslomakkeen liitteenä myös alle 500 euron kerta-avustuksista. Palkanmaksukuiteilla tarkoitetaan palkkojen maksutositteita, joista näkyy, että hakija on palkanmaksun lisäksi huolehtinut pakollisista palkanmaksun sivukuluista. Tositteiksi kelpaavat oikeaksi todistetut kuittikopiot.

Käyttöselvityslomake päätöksen liitteenä.

Käyttöselvitys on tehtävä kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Allekirjoitus

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.