§ 12 Lastenkulttuurikeskus Rullan poikkeavat aukioloajat 7.5.2024 saakka

Lataa  Kuuntele 

TRE:573/00.01.01/2024

Päätöspäivämäärä

17.4.2024

Päätöksen tekijä

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö

Lisätietoja päätöksestä

 
Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen, puh. 040-801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Johtava koordinaattori Piia Karkkola:

Kulttuuritalo Laikussa toteutetaan julkisivuremontti helmi-marraskuussa 2024. Remontin purkuvaiheessa maalis-huhtikuussa työskentely talossa ei ole mahdollista arkipäivisin klo 8–16 välisenä aikana.

Lastenkulttuurikeskus Rullan sulkemisesta 4.3.- 30.4.2024 väliseksi ajaksi tehtiin kulttuuripalvelupäällikön viranhaltijapäätös  29.1.2024 §2 (TRE:573/00.01.01/2024). Julkisivuremontin edetessä on kuitenkin todettu, että Rullan avaaminen heti purkuvaiheen jälkeen ei ole mahdollista, sillä tilojen siistimiseen ja näyttelyn osittaiseen uudelleen ripustamiseen tarvitaan lisäaikaa. Rulla voidaan avata yleisölle vasta 8.5.2024.

Päätösvallan peruste: Sivistyspalvelujen palvelualueen delegoinnit 1.2.2024 alkaen, toimintasäännön liite, johtaja Lauri Savisaari 1.2.2024 § 13

Päätös

Päätän, että Lastenkulttuurikeskus Rulla pidetään tilojen järjestelyn vuoksi suljettuna 7.5.2024 saakka ja avataan 8.5.2024.

Allekirjoitus

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.