§ 18 Tampere Biennalen kolmen konsertin menojen hyväksyminen Tampere-talossa 10.-13.04.2024

Lataa  Kuuntele 

TRE:3191/02.05.00/2024

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tampereen Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Minnakaisa Kuivalainen, puh. 050 405 5225, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen puh. 040 801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on järjestänyt nykymusiikkifestivaali Tampere Biennalen vuodesta 1986 lähtien joka toinen vuosi.
Tampere Biennale on Suomen tärkein suomalaisten nykysäveltäjien foorumi, jossa myös esiintyjät ovat pääosin suomalaisia.
Vuoden 2024 Tampere Biennalen taiteellisena johtajana toimi  ensimmäistä kauttaan säveltäjä Minna Leinonen, jonka suunnittelemassa ohjelmassa nousivat esiin niin muuttuvat maailmat kuin sävellyksen teemavuosi. Festivaalilla kuultiin äänitaidetta ja kaikkiaan 55 suomalaista ammattisäveltäjien teosta,
joista monet kantaesityksinä. Konserteista kolme järjestettiin Tampere-talossa: 10.4. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, 11.4. Marko Ylönen & Friends ja 13.4. Crash Ensemble, joka oli tapahtuman esiintyjävieras Irlannista.

Päätösvallan peruste: Sivistyspalvelujen palvelualueen delegoinnit 10.6.2024 alkaen, toimintasäännön liite, johtaja Lauri Savisaari 10.6.2024 § 58

Päätös

Tampere Biennalen kolme konserttia järjestettiin Tampere-talossa 10.-13.4.2024

Hyväksytään seuraavat Talo Events Oy:n 4.6.2024 toimittamat toteutuneet kustannukset (alv 0%):

tilavuokrat 8.400,00

flyygelien vuokrat 1.010

tekniset palvelut 5.147,60 (Akun tehdas)

ravintolapalvelut 606,39

näkyvyys monitoreissa 400,00

majoituskulut (Courtyard Marriot – Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin majoitus) 1.701,08

Yhteensä 17.265,07

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 137301, Musiikkijuhlat.

Allekirjoitus

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.