§ 9 Tullikamarin Pakkahuoneen vuokraaminen omakustannehintaan Festivaali yhteisöille v. 2024

Lataa  Kuuntele 

TRE:425/10.03.07/2024

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tapahtumakoordinaattori Venla Moisala, puh. 040-800 4836, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen, puh. 040-801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Päätösvallan peruste: Sivistyspalvelujen palvelualueen delegoinnit 1.2.2024 alkaen, toimintasäännön liite, johtaja Lauri Savisaari 1.2.2024 § 13

Päätös

Tullikamarin Pakkahuoneen vuokrasopimuksen mukaisia omakustannehintaisia käyttöpäiviä käytetään festivaaliin: Music x Media & Lost In Music

Päivämäärät: 2.-4.10.2024,  yhteyshenkilö: Petra Kytölä

Omakustannehinnan perusvuokra on 950 euroa + alv. Perusvuokra sisältää yhden järjestäjän ja yhden ääniteknikon työpanoksen enintään 10 tuntia/päivä. Kymmenen tuntia ylittävältä ajalta laskutetaan tapahtuman järjestäjää toteutuneen ajankäytön mukaan 90 euroa/tunti lisättynä arvonlisäverolla. Edellä mainittu hinta sisältää yhden järjestäjän ja yhden ääniteknikon työpanoksen. Pyhäpäivinä hinta on kaksinkertainen.

Lisäksi veloitetaan järjestyksenvalvonnasta ja eteispalvelusta 29 euroa + alv/tunti. Järjestyksenvalvojien määrä riippuu tapahtuman luonteesta. Pyhäpäivinä hinta on kaksinkertainen.
Mahdollisesti tarvittavien nousevien katsomojen käyttökulu vuokraajalle on 250 euroa + alv. Tuolien käytöstä peritään vuokraa 2 euroa kappaleelta ja pöytien käytöstä 5 euroa kappaleelta, mikäli tilaisuuden järjestäjä tilaa kalusteiden järjestämisen Kulttuurikamarilta.

Toimijat varaavat itse tarvittavat päivät Pakkahuoneen varaustilanteen mukaan.

Tampereen kaupungin kanssa on sovittu, että kaupungin ilmaisten ja omakustanteisten kiintiöpäivien osalta peruutustapauksissa sovelletaan voimassaolevia vuokraehtoja ja veloitetaan peruutustapauksessa kulut normaalivuokran mukaan.

Allekirjoitus

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.