§ 25 Ålandsbanken Tuulivoima -rahaston ja Evli High Yield Yrityslaina -rahaston merkinnät

Lataa  Kuuntele 

TRE:8747/02.04.02/2022

Päätöspäivämäärä

22.12.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, p. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, p. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin sijoitusten arvo 30.11.2022 oli 28,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 aikana tuottojen saaminen on ollut haastavaa mm. Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan, korkean inflaation ja keskuspankkien elvytystoimien vähentämisen takia. Kaupungin sijoitusten tuotto oli -7,2 prosenttia vuoden 2022 aikana marraskuun loppuun asti tarkasteltuna.

Marraskuun lopussa kaupungin sijoitusten allokaatiojakauma oli osakesijoitukset 48,5 prosenttia, yhdistelmärahastot 28,8 prosenttia, kiinteistömarkkinat 15,4 prosenttia ja korkosijoitukset 7,3 prosenttia. Yhdistelmärahastot ovat osakepainotteisia ja siksi kaupungin sijoitusten osakepaino oli käytännössä 60,5 prosenttia. Kaupunki ei sijoita suoraan osakkeisiin, vaan osakesijoitukset on tehty rahastojen kautta.

Yhteiskunnan sähköistyminen kiihtyy ja toisaalta omavaraisen sähköntuotannon merkitys on korostunut vuoden 2022 aikana hyvin konkreettisesti, kun sähkön riittävyys on toistuvasti osa julkista keskustelua ja sähkön hinta on noussut kokonaan uudelle tasoille.

Sijoitusriskien hajauttamiseksi, pitkän tähtäimen tuottojen keräämiseksi, kaupungin sijoitusten hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi ja edellä kuvatun kotimaisen energiantuotannon rakentamiseksi merkitään 1 000 000 eurolla Ålandsbanken Tuulivoima -erikoissijoitusrahaston osuuksia. Rahasto investoi Suomessa ja Pohjoismaissa toimiviin ja rakennusvaiheessa oleviin tuulivoimapuistoihin. Rahastolla on omistuksessaan 5 hanketta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 590 MW ja joiden tuotanto on suunniteltu käynnistyvän aikavälillä 2023-2025. Rahaston pitkän aikavälin tuoton arvioidaan todennäköisemmin asettuvan 5-7 prosenttiin. Rahaston rakenne on avoin (lunastus ja merkintä kahdesti vuodessa) ja se täyttää näin myös yhden kaupungin keskeisen sijoitusperiaatteen. Tosin riskienhallinnan näkökulmasta on tiedostettava, että sijoitukset energiainfraan eivät ole korkean likviditeetin omaavia kohteita ja mikäli suuri määrä sijoittajia päättäisi yhtäaikaa lunastaa sijoituksensa, on mahdollista että rahasto ei kaikissa tilanteissa kykene lunastuksia suorittamaan. Siksi rahastoon tulee suhteutua pitkäaikaisena vähintään 4-5 vuoden mittaisena sijoituksena. Rahaston C-osuus on instituutiosijoittajille tarkoitettu kasvuosuus. Rahaston koko oli kesäkuun 2022 lopussa noin 210 milj. euroa.

Vuosi 2022 on ollut haastava omaisuuslajihajautuksen näkökulmasta, mutta nousseet korkotasot tarjoavat uudenlaisen lähtötilanteen tuleville vuosille. Mm. yrityslainojen tuottotasot ovat siirtyneet houkuttelevalle tasolle ja tuotot ovat olleet korkeimpia 10 vuoteen. Kaupungin korkosijoitusten osuus kaikista sijoituksista on ollut suhteellisen pieni ja vuodelle 2022 tehdyn sijoitussuunnitelman salliman vaihteluväli alareunassa.

Edellä kuvatun perusteella merkitään 300 000 eurolla Evli High Yield Yrityslaina -rahastoa, joka sijoittaa Euroopassa toimivien yritysten velkakirjoihin. Pääosa sen sijoituksista on euromääräisiä, ja muut kuin euromääräiset sijoitukset, rahasto suojaa. Rahasto keskittyy alhaisen luottokelpoisuuden yrityslainoihin ja yrityksiin, jotka pyrkivät vähentämän velkaantumisastettaan. Marraskuun lopussa rahaston tuotto-odotus (yield to maturity) oli 8,9 prosenttia, vastuullisuusarvosana A ja salkkupainolla painotettu hiili-intensiteetti 166. Kaupunki on jo ennestään sijoittanut kyseiseen rahastoon, joten kyseessä on nyt lisämerkintä.

Rahoitus näihin kahteen sijoitukseen tulee marraskuussa myydyistä (liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan päätös 25.11.2022 § 22) Korkia Oy:n rahasto-osuuksista, joista tuloutui kaupungille 1,37 miljoonaa euroa. 

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja päättää vaihtuvien vastaavien arvopapereiden ostosta ja myynnistä.

Päätös

Ostetaan Ålandsbanken Tuulivoima C-rahasto-osuuksia 1,0 miljoonalla eurolla.

Ostetaan Evli High Yield Yrityslaina -rahasto-osuuksia 300 000 eurolla.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere