§ 19 Koronvaihtosopimusten muokkaaminen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa

Lataa  Kuuntele 

TRE:7609/02.04.00/2022

Päätöspäivämäärä

7.11.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valtuusto on hyväksynyt rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet kokouksessaan 16.9.2019. Näiden periaatteiden mukaan kaupungin velan korkoriskiä koskevaksi strategiseksi tavoitteeksi on otettu korkomenojen ennustettavuuden parantaminen ja markkinakorkojen heiluntaa pienemmän korkomenojen vaihtelun saavuttaminen.

Keskeinen käytännön periaate on eriyttää pääosin johdannaisinstrumentein toteutettava korkoriskin hallinta varainhankinnasta. Tämän johdosta varainhankinta toteutetaan yleensä vaihtuvakorkoisena. Lisäksi lainasalkun suojausaste (seuraava koronkiinnitys > 12 kuukautta) pyritään valtuuston päätöksen mukaisesti pitämään 40-​60 prosentissa siten,​ että suojausasteen profiili on tulevaisuudessa laskeva. Tällöin kaupungilla on aina mahdollisuus hyötyä osalla rahoituksesta myös korkojen laskusta tai mahdollisuus tehdä tulevaisuudessa uusia sopimuksia. Suojausasteen määritys tehdään korkotermiinien mukaisesti laskettuna ja huomioiden myös ehdolliset suojat markkinoiden ennustaman mukaisesti. Suojausasteen laskennassa ja ylläpitämisessä huomioidaan kaupunginvaltuuston hyväksymien taloussuunnitelmien mukainen odotus korollisen velan määrän kehityksestä sekä rahoitusleasing-​sopimusten pääoma.

Vuoden 2021 lopussa suojausaste oli noin 60 % eli euribor-​korkojen muutokset vaikuttivat kaupungin korkomenoihin noin 40 %:n painolla. Tällä hetkellä suojausaste on hieman alhaisempi, noin 58 %. Ennuste tulevan vuoden vaihteen lainamääräksi on 932 milj. euroa ja siinä on kasvua 41 milj. euroa lyhytaikaisen konsernitilivelan arvioidun kasvun johdosta. Isossa kuvassa kaupungin pitkäaikaisen velan kasvu pyritään vuosien 2022-23 aikana pitämään nollassa. Korkojen nousu on tämän vuoden aikana ollut nopeata ja markkinaennuste on, että 6 kk euribor-korko nousee ensi vuonna runsaaseen 3 %:iin.  

OP Yrityspankki Oyj:n kanssa on olemassa kahdeksan pääomaltaan pienehköä koronvaihtosopimusta, joiden pääoma yhteensä on 65,0 milj. euroa. Sopimusten SAP-numerot ovat 18,19,20,21,22, 31,32 ja 33. Sopimukset ovat astuneet voimaan vuosien 2017-2022 aikana ja niissä jokaisessa on sovittu koronvaihdosta 30 vuodeksi siten, että kaupunki maksaa kiinteää korkoa 1,085 - 2,0 % ja vastaanottaa vaihtuvaa 6 kk:n euribor-korkoa. Koronvaihtosopimusten lukumäärän pienentämiseksi ja salkun siivoamiseksi on mielekästä purkaa sopimukset päättymään ennenaikaisesti ja solmia tilalle yksi uusi markkina-arvoltaan saman suuruinen sopimus, jossa kaupunki maksaa ajalla 21.11.2022 - 21.11.2050 kiinteää 1,797 %:n suuruista korkoa 65,0 milj euron suuruiselle pääomalle ja vastaanottaa 6 kk euribor-korkoa. Sopimusten keskikorko ja keskimaturiteetti ovat lähellä toisiaan. Päättyvien sopimusten kertyneet korot maksetaan normaalisti 21.11.2022 saakka. Markkinataso vastaavalle uudelle 28 vuoden mittaiselle sopimukselle olisi tällä hetkellä noin 2,6 %. 

Sopimuksen muokkaaminen esitetyllä tavalla on valtuuston hyväksymien rahoituksen periaatteiden ja konsernijohtajan hyväksymän vuoden 2022 lainanottosuunnitelman mukaista.

Hallintosäännön 36 §:n mukaan konsernijohtaja päättää johdannaissopimuksista valtuuston hyväksymien rahoitus-​ ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Konsernijohtaja on delegoinut tämän päätösvallan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtajalle päätöksellään 1.3.2022 § 32.

Päätös

OP Yrityspankki Oyj:n kanssa olevat koronvaihtosopimukset, SAP-numerot 18,19,20,21,22, 31,32 ja 33, yhteensä 65,0 milj. euroa, päätetään ennenaikaisesti arvolla 21.11.2022.

Tilalle solmitaan yksi uusi koronvaihtosopimus, jossa kaupunki maksaa ajalla 21.11.2022 - 21.11.2050 kiinteää 1,797 %:n suuruista korkoa 65,0 milj. euron suuruiselle pääomalle ja vastaanottaa 6 kk euribor-korkoa.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere