§ 5 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen jatkotyön pienhankinta Afry Finland Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1907/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

7.3.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen 23.8.2021 §147 pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman. Ohjelmassa todetaan, että Tampereen Vesi Liikelaitos voidaan yhtiöittää, mikäli se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto puolestaan merkitsi tiedokseen 1.5.2021 § 47 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen. Konsernijaoston käsittelemän selvityksen pohjalta on tunnistettu tarvetta syventää yhtiöittämiseen liittyviä asioita ja näkökulmia. Lisää tietoa tarvitaan mm. liikelaitoksen omaisuuden käyvästä arvosta, kokemuksista muissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa tehdyistä vesiliikelaitosten yhtiöittämisistä, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon aloituksen vaikutuksista vesiliiketoimintaan, yhtiöittämisen vaikutuksista Tampereen Vesi Liikelaitoksen henkilöstöön, asiakkaisiin samoin kuin Tampereen Veden hallintoon ja talouteen.

Yhtiöittämisen jatkoselvitystä varten kaupungin omistajaohjausyksikkö pyysi tarjouksen kolmelta vesiliiketoimintaa ja vesilaitosten yhtiöittämistä tuntevalta konsultointiyritykseltä. Omistajaohjaus valmisteli tarjouspyynnön yhteistyössä Tampereen Vesi Liikelaitoksen johdon kanssa.

Hankinta alittaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 25 § 1 mom 1 kohdan kansallisen kynnysarvon. Kilpailutuksen valintaperusteena olivat hinta, työsuunnitelman laatu, aiemmat referenssit vastaavista töistä ja selvitykseen osallistuvien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus. Näiden eri osa-alueiden pisteet laskettiin yhteen ja eniten pisteitä saanut tarjous oli voittaja.

Määräaikaan 25.2.2022 mennessä saatiin kaksi tarjousta ja ne täyttivät tarjouskyselyssä esitetyt minimivaatimukset. Tarjousten eri osa-alueista tehdyn pisteytyksen perusteella suurimman kokonaispistemäärän sai Afry Finland Oy:n tarjous. Sen kokonaispistemäärä oli 29 ja toiseksi tulleen Ramboll Finland Oy:n pistemäärä pli 21. Merkittävin ero syntyi tarjousten hinnasta, mutta myös työsuunnitelman sisältö vaikutti lopputulokseen.

Pisteytyksen perusteella hankinta tehdään Afry Finland Oy:ltä (y-tunnus 0625905-6) kokonaishintaan 19 400 euroa (alv 0 %). Valmis selvitys on toimitettava tilaajalle viimeistään 31.5.2022.

Sopimuksesta vastaa liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Selvitystyön hankinnassa on kyse pienhankinnasta, jonka arvo on vähäinen ja arvon suhteessa oletettuun työmäärään voidaan katsoa vastaavan normaalista asiantuntijatyöstä maksettavaa korvausta.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Hankintayksikkö on tarkastanut Afry Finland Oy:n soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu ennen hankintapäätöksen tekemistä. 

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön liitteen (konsernijohtajan toimivallan siirtopäätös 1.3.2022 § 32) mukaan konserniyksikön johtaja päättää palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa tehtävistä enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnoista johtamansa toiminnan osalta.

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen jatkotyö hankitaan Afry Finland Oy:ltä (y-tunnus 0625905-6) kokonaishintaan
19 400 euroa (alv 0 %).

Valmis selvitys tulee toimittaa tilaajalle viimeistään 31.5.2022 mennessä.

Hankinnan kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella. ​​

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, talousjohtaja Jukka Männikkö

Organisaatiotieto

Tampere