§ 2 Tampereen kaupungin pitkän tähtäimen vedenhankintaan ja investointeihin liittyvän selvityksen pienhankinta Sweco Infra & Rail Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1297/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

14.2.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, p. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoistusjohtaja Arto Vuojolainen, p. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 14.12.2021 § 133 tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n osakeantiin osallistumista. Jaosto päätti, että ennen antipäätöstä se haluaa saada tiedon Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisusta valitukseen, joka koskee tekopohjavesiyhtiön Pälkäneen lupa-aluetta. Antipäätöksensä tueksi jaosto haluaa saada käyttöönsä uuden selvityksen, joka käsittelee Tampereen kaupungin pitkän tähtäimen vedenhankintaa ja toimintaan liittyviä investointeja.

Selvityksen tekemiseksi omistajaohjausyksikkö lähetti 10.1.2022 tarjouspyynnön kolmelle vesiliiketoimintaa tuntevalle konsultointiyritykselle. Hankinta alittaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 25 § 1 mom 1 kohdan kansallisen kynnysarvon. Kilpailutuksen valintaperusteena olivat hinta, työsuunnitelman laatu, aiemmat referenssit vastaavista töistä ja selvitykseen osallistuvien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus. Näiden eri osa-alueiden pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut tarjous on voittaja.

Omistajaohjaus sai määräaikaan 28.1.2022 mennessä kaksi tarjousta ja ne täyttivät tarjouskyselyssä esitetyt vaatimukset.

Tarjousten eri osa-alueista tehtyjen pisteytysten perusteella suurimman kokonaispistemäärän sai Sweco Infra & Rail Oy:n tarjous. Sen kokonaispistemäärä oli 28 ja toiseksi tulleen Ramboll Finland Oy:n pistemäärä 26. Merkittävin ero syntyi tarjousten hinnasta.

Pisteytyksen perusteella hankinta tehdään Sweco Infra and Rail Oy:ltä (y-tunnus 2998506-9) kokonaishintaan 17 960 euroa (alv 0%). Valmis selvitys on toimitettava tilaajalle viimeistään 29.4.2022.

Sopimuksesta vastaa liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Selvitystyön hankinnassa on kyse pienhankinnasta, jonka arvo on vähäinen ja arvon suhteessa oletettuun työmäärään voidaan katsoa vastaavan normaalista asiantuntijatyöstä maksettavaa korvausta.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. ​

Hankintayksikkö on tarkastanut Sweco Infra & Rail Oy:n soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu ennen hankintapäätöksen tekemistä. ​

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön liitteen 1 (delegointimatriisi) mukaan konserniyksikön johtaja päättää palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa tehtävistä enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnoista johtamansa toiminnan osalta.

Päätös

Tampereen kaupungin vedenhankintaan ja investointeihin liittyvä selvitys hankitaan Sweco Infra & Rail Oy:ltä Oy:ltä (y-tunnus 2998506-9) kokonaishintaan 17 960 euroa (alv 0 %).

Valmis selvitys tulee toimittaa tilaajalle viimeistään 29.4.2022 mennessä.

Hankinnan kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella. ​

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere