§ 52 PLURICLIL -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6761/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

19.5.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Riikka Haataja, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi, puh. 040 7014814, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Crealang Research & Innovation Oy (CRI) on 23.4.2020 hakenut rahoitusta Erasmus+ -projektin nimeltä "PLURICLIL" (Monipuolisuutta kieliosaamiseen ainerajat ylittävän kielenoppimisen ja teknologiainnovaatioiden avulla: Verkkopohjaiset kielisimulaatiot ja digitaaliset arviointiratkaisut opetussuunnitelmakehityksen ja yksilöllisen kieliprofiloinnin tukena) toteuttamiseen. Tampereen kaupungin lukiokoulutus on ollut mukana rahoitushaussa osatoteuttajana.

PLURICLIL -projektin tavoitteena on mallintaa ja soveltaa käytäntöön elokuvapohjaisia kielisimulaatioita ja näiden käyttöön optimoituja kielitaidon analysointi- ja arviointityökaluja. Keskeisenä tavoitteena on tukea yksilökohtaista kieliprofilointia sekä kiel(t)en ja muiden oppiainesisältöjen integroitua oppimista lukiokoulutuksessa. Projektin erityispiirteenä on laadittavien kielisimulaatioiden tarkka opetussuunnitelmalähtöisyys: simulaatiot suunnitellaan palvelemaan kunkin hankkeeseen osallistuvan kouluympäristön ajankohtaisia ja tulevia tarpeita erityisesti ainerajat ylittävän & oppiainespesifisen kielikasvatuksen sekä kielitaidon kokonaisvaltaisen arvioinnin opetussuunnitelmallisessa kehitystyössä.

Projektin keskeisimpinä sisällöllisinä tavoitteina Tampereen kaupugin lukiokoulutuksessa on vahvistaa  opiskelijoiden vieraan kielen taitoja (erityisesti saksa), oman äidinkielen hallintaa sekä kulloinkin keskeisten oppiainesisältöjen omaksumista ja nk. kielellistämistä.

Projektia koordinoi Crealang Research & Innovation Oy (CRI) ja partnereina toimivat Heidelbergin yliopisto (Saksa), Helsingin saksalainen koulu, L0 46 Varsova (Puola), Siauliu Gymnaszija Siauliu (Liettua), Colegio Alemán de Madrid  DSM (Espanja) ja Tampereen kaupungin lukiokoulutus.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ajalla 1.9.2020 - 31.8.2023.

Crealang Research & Innovation Oy ja Opetushallitus ovat solmineet rahoitussopimuksen projektin toteuttamiseksi. Opetushallitus rahoittaa projektia kaikkiaan 317 714 eurolla.

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus ja Crealang Research & Innovation Oy solmivat partnerisopimuksen. Allekirjoittamalla sopimuksen Tampereen kaupungin lukiokoulutus sitoutuu toteuttamaan hankkeen omalta osaltaan suunnitelman mukaisesti. 

Tampereen lukiokoulutuksen kokonaisbudjetti projektin toteuttamiseksi on 24 060 euroa, josta tuen osuus on 17 458 euroa ja omarahoitusosuus 6 602 euroa. Partnerisopimus mahdollistaa lukiokoulutuksen tuen määräksi enimmillään 30 278 euroa ja mikäli toimenpiteiden toteuttamiseksi on tarpeen, voidaan lukiokoulutuksen budjettia kasvattaa. Mikäli budjetin kasvattamiseen tulee tarvetta, päätetään asiasta erillisellä päätöksellä.   

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 27.4.2021 § 87 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.5.2021 alkaen.) 

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoitussopimuksen Erasmus+ 2020-1-FI01-KA201-066665 (15.7.2020) mukainen PLURICLIL -projekti.

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaisbudjetista on 24 060 euroa, josta avutuksen osuus on 17 458 euroa ja omarahoituksen osuus 6 602 euroa.  

Hyväksytään Crealang Research & Innovation Oy:n ja Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen välinen partnerisopimus. 

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Riikka Haataja.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on taloussihteeri Erja Takala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134006 ja PRR-osalta E1340_202_05

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 19.11.2020 (88 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi

Organisaatiotieto

Tampere