§ 4 Tampereen taidemuseon 01.06.-29.09.2024 näyttelyn katalogisopimuksen hyväksyminen (Kansainvälistä kuvanveiston hyperrealismia esittelevä näyttely)

Lataa  Kuuntele 

TRE:1633/02.07.01/2024

Päätöspäivämäärä

22.3.2024

Päätöksen tekijä

Museonjohtaja, Tampereen taidemuseo

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Selma Green, puh.040 689 3800, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tämä päätös liittyy 1.7.2023 museonjohtajan päätökseen § 3: TRE:3570/02.07.01/2023 Kansainvälistä kuvanveiston hyperrealismia esittelevän näyttelyn järjestäminen Tampereen taidemuseossa 01.06.-​29.09.2024

Tampereen taidemuseo järjestää kesän 2024 suurnäyttelynä kansainvälisen hyperrealistisen veistotaiteen näyttelyn Reshaped reality – 50 Years of Hyperrealistic Sculpture. Näyttely on saksalaisen Institut für Kulturaustauchin tuottama kiertonäyttely.  Instituutti tuottaa kansainvälisiä korkeatasoisia näyttelyitä taidemuseoille ympäri maailman. Kiertueen muita näyttelypaikkoja mm. Tanskan Arken sekä Museo de Bellas Artes de Bilbao,​ Espanja. Näyttelyä järjestelyistä sovittaessa päätettiin tehdä erillinen sopimus näyttelyn katalogista. Hyväksytään oheinen katalogisopimus.

Päätösvallan peruste: Sivistyspalvelujen palvelualueen delegoinnit 1.2.2024 alkaen, toimintasäännön liite, johtaja Lauri Savisaari 1.2.2024 § 13 

 

Päätös

Hyväksytään Kansainvälistä kuvanveiston hyperrealismia esittelevän näyttelyn katalogisopimus, näyttely järjestetään ajalla 01.06.-29.09.2024. Sopimuksen kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 137263 sisäinen tilausnumero 28685

Allekirjoitus

Museonjohtaja Selma Green

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.