§ 7 Tampereen taidemuseon ja Frei Zimmer Oy jatkosopimuksen hyväksyminen Satakunnan kiertoliittymän taiteesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1782/02.07.01/2024

Päätöspäivämäärä

5.4.2024

Päätöksen tekijä

Museonjohtaja, Tampereen taidemuseo

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Selma Green, puh.040 689 3800, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Frei Zimmer Oy on järjestänyt Tampereen Satakunnankadun kiertoliittymän taidekilpailun 01.06.2023 - 01.02.2024. Alkuperäisen sopimuksen mukaan Frei Zimmer on tarjonnut taidekilpailun toteutusvaiheen koordinointia kilpailun ratkeamisen jälkeen ajalle 01.03.2024–31.12.2024.

Saman taidekoordinaattoritoimiston kanssa eteneminen takaa ammattimaisen teostuotannon ja aikataulussa pysymisen. On myös kilpailun voittajataiteilijan etu, että yhteyshenkilö pysyy samana. Toteutusvaiheen koordinoinnin kustannus mahtuu Satakunnankadun kiertoliittymän taidebudjettiin.

Tilataan Tampereen Satakunnankadun kiertoliittymän taidekilpailun toteuttamisvaiheen konsulttipalvelut tarjouksen 01.11.2023 option perusteella kattohintaan 4000 euroa. Tarjouksen kilpailun järjestämisestä on hyväksynyt julkisen taiteen ohjausryhmä ja konsulttipalveluiden sopimuksen hyväksynyt museonjohtaja Selma Green, sopimusluonnos liitteenä.

Päätösvallan peruste: Sivistyspalvelujen palvelualueen delegoinnit 1.2.2024 alkaen, toimintasäännön liite, johtaja Lauri Savisaari 1.2.2024 § 13 

 

Päätös

Hyväksytään Tampereen taidemuseon ja Frei Zimmer Oy jatkosopimuksen Satakunnan kiertoliittymän taiteesta kattohintaan 4000 euroa.

Allekirjoitus

Museonjohtaja Selma Green

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.