§ 7 Tampereen taidemuseon kansainvälisen näyttelyn teoskuljetukset pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:5767/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

29.11.2023

Päätöksen tekijä

Museonjohtaja, Tampereen taidemuseo

Valmistelijan yhteystiedot

Näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, puh.040 800 4389,​ etunimi. sulunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Selma Green,​ puh.040 689 3800,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen taidemuseo on pyytänyt tarjousta kahdelta toimittajalta kansainvälisen näyttelyn teoskuljetuksista taidekuljetusliikkeistä MTAB Suomi Oy (ID 2699573-9) ja Beweship Oy Ab (FI22152136).

Tampereen taidemuseo toteuttaa kesällä 2024 kansainvälisen kuvanveistonäyttelyn yhteistyössä saksalaisen Insitut für Kulturaustauschin kanssa. Tampereen taidemuseossa 1.6.–30.9.2024 järjestettävän näyttelyn kuljetukset toteutetaan kaksiosaisesti Roomasta Berliiniin ja Berliinistä Tampereelle. Tampereen taidemuseon ja Institut für Kulturaustauschin tekemän sopimuksen mukaisesti ensin mainittu vastaa näyttelyn teoskuljetusten kokonaiskustannuksista Italiasta Suomeen.

Näyttely on ollut ennen Tamperetta esillä Rooman keskustassa sijaitsevassa museo Galerie Bonapartessa lokakuuhun 2023 asti. Sieltä se on kuljetettu näyttelyn päätyttyä Institut für Kulturaustauschin valitseman ja Rooman kaupungin viranomaisten auktorisoiman saksalaisen taidekuljetusliikkeen Kroll Art & Projects GmbH:n toimesta Berliinissä sijaitsevaan taidevarastoon väliaikaissäilytykseen. Osakuljetuksen kustannukset ovat 9 905 e + alv. Toukokuussa 2024 näyttely kuljetetaan Berliinistä Tampereelle. Tampereen taidemuseo on kilpailuttanut Berliinin ja Tampereen välisten teoskuljetusten osalta molemmat Suomessa toimivat kansainväliset ja ammattimaiset taidekuljetusliikkeet eli MTAB Suomi Oy:n ja Beweship Oy Ab:n. Näistä kahdesta edullisemman  tarjouksen eli 15 000 euroa + alv antoi MTAB Oy. Esitetään, että toisen osuuden kuljetusliikkeeksi valitaan MTAB Oy, tällöin näyttelyn kokonaiskuljetuskustannukset ovat 24 905 euroa + alv.  Näyttely siirtyy Tampereelta Yhdysvaltoihin syyskuussa 2024, jolloin  ja kuljetuskustannuksista vastaa kiertueen seuraava näyttelynjärjestäjätaho.

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 30.6.2023 § 58

Päätös

Hyväksytään esitys teoskuljetuksien hankinnasta MTAB Suomi Oy:ltä (ID 2699573-9) kokonaishintaan 15 000 euroa + alv sekä saksalaisen taidekuljetusliikkeen Kroll Art & Projects GmbH:n (DE 201039 784) teosten osakuljetuksen hankinta välillä Rooma-Saksa hintaan 9 905 euroa + alv. Kansainvälisen näyttelyn teoskuljetuksien kustannukset yhteensä ovat 24 905 euroa + alv.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella.

Allekirjoitus

Museonjohtaja Selma Green

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 123 §:n viittaussäännöksen perusteella) tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.