§ 9 Tampere-talon ja Muumimuseon välisen myymäläsopimuksen irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6177/02.07.03/2023

Päätöspäivämäärä

22.12.2023

Päätöksen tekijä

Museonjohtaja, Tampereen taidemuseo

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Selma Green, p. 040 689 3800, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmä, Tampereen taidemuseo/Muumimuseo ja Tampere-Talo Oy (y-tunnus 0706363-7) ovat 23.11.2021 allekirjoitetulla  sopimuksella sopineet Tampere-talon ja Muumimuseon myymälätoiminnan toimintaperiaatteista ja tuloksen jaosta. Sopimus on ollut voimassa toistaiseksi 1.1.2022 alkaen. 

Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterivuoden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Muumimuseon myymäläsopimukseen ja sen myöhemmin laadittuihin liitteisiin ei ole kirjattu tarpeeksi yksiselitteisiä ja täsmällisiä yksityiskohtia osapuolten Muumimuseon myymälän hoitamisesta, siksi myymäläsopimus on tarkoituksenmukaista uudistaa tai vaihtoehtoisesti ottaa museokauppatoiminta museon omana toimintana toteutettavaksi. 

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 21.11.2023 § 91. 

Päätös

Irtisanotaan Muumimuseon myymälätoimintaa koskeva Tampereen taidemuseon/Muumimuseon ja Tampere-Talo Oy:n välinen 23.11.2021 alekirjoitettu myymäläsopimus 31.12.2023 alkaen siten, että sopimuksen voimassaolo lakkaa 31.12.2024.

Allekirjoitus

Museonjohtaja Selma Green

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.