§ 1 Vuokrasopimuksen hyväksyminen Muumimuseon lisätilasta

Lataa  Kuuntele 

TRE:333/02.07.03/2024

Päätöspäivämäärä

17.1.2024

Päätöksen tekijä

Museonjohtaja, Tampereen taidemuseo

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Selma Green, puh.040 689 3800, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen taidemuseon Muumimuseo ja Tampere-talo ovat laatineet 16.10.2016 alkaneen vuokrasopimuksen  Efecten id tunnus SOP-000955. Sopimus on määräaikainen päättyen 31.5.2040.

Muumimuseo tarvitsee lisätilaa Tampere-talosta ja Tampere-talo tarjoaa 3. krs sijaitsevaa tilaa NH 301 sekä tilaan liittyvä varastoa Muumimuseon käyttöön. 

Lisätilan huonevuokrasopimus sovitaan liitettävän Muumimuseon ja Tampere-​talo Oy:n väliseen vuokrasopimukseen sen päivityksen yhteydessä vuoden 2024 aikana. Lisätilan vuokraus alkaa aikaisintaan 15.2.2024 alkaen.

Päätösvallan peruste: Sivistyspalvelujen palvelualueen delegoinnit 1.12.2023 alkaen, toimintasäännön liite, johtaja Lauri Savisaari 21.11.2023 § 91

Päätös

Hyväksytään huonevuokrasopimus lisätilasta ja liitetään se vuonna 2016 tehtyyn Muumimuseon ja Tampere-talo Oy:n väliseen sopimukseen.

Allekirjoitus

Museonjohtaja Selma Green

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.