§ 6 Etätukityökalun pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:7638/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

4.11.2021

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Atk-päällikkö Teemu Nieminen, puh. 050 3451092, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston atk-palveluilla on tarve etätukiohjelmistolle opiskelijoiden käyttöön luovutettuja kannettavia varten. Työkalulla atk-tukipalvelut saavat otettua etätukiyhteyden opiskelijakannettaviin niiden sijainnista riippumatta ja tuen antaminen nopeampaa ja paikasta riippumatonta. Ohjelmisto hankitaan Tredun ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden opiskelijakannettavien etätukemiseen.

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaan pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Edellytykset toteuttaa pienhankinta ilman kilpailutusta on arvioitava tapauskohtaisesti.

Tredun tietoteknisten palveluiden suorittaman tarpeeseen pohjautuvan tuotevertailun perusteella TeamViewer Tenser -ohjelmisto kattaa parhaiten tarpeen. Ohjelmiston käytettävyys ja integrointimahdollisuudet nykyisiin järjestelmiin katsottiin erinomaisiksi.  

Hankinnan kustannus on 5 737,50 €/vuodessa. Tredun osuus ensimmäiselle vuodelle on 3 048,05 € ja Tampereen kaupungin lukioiden osuus 2 689,45 €. Tampereen kaupungin lukiokoulutus sekä Tredun ict-johtotiimi puoltaa ohjelmiston hankintaa.                     

TeamViewer Germany HmbH:lta on saatu 3.11.2021 tarjous TeamViewer Tensor Basic -ohjelmistosta. Tarjous sisältää viiden käyttäjän yhtäaikaisen etätukimahdollisuuden koko opiskelijalaitekantaamme Teamviewer Tensor SaaS-pilvialustan välityksellä.

Hankintaa ei nähty tarkoituksenmukaiseksi kilpailuttaa, koska valittu tuote kattaa käyttötarpeen, integroituu nykyisiin järjestelmiin sujuvasti, soveltuu suureen ict-laiteympäristöön ja on kustannuksiltaan muita markkinoilla olevia sovelluksia vastaava.

Edellä mainitun perusteella esitetään etätukityökalu hankittavaksi TeamViewer Germany HmbH:lta. Sopimuskausi on 12 kuukautta alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimusta jatketaan 12 kk kerrallaan mikäli tuote katsotaan jatkossakin käyttötarkoitukseen parhaimmaksi ratkaisuksi.

Hankinnan kustannukset ovat 5 737,50 €/vuodessa (alv 0 %). Kustannukset kohdennetaan Tredun osalta kustannuspaikalle 134687 ja oppivelvollisuuden laajenemisen tilausnumerolle 28063 ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden osalta kustannuspaikalle 134100 ja oppivelvollisuuden laajenemisen tilausnumerolle 28063. Lukiokoulutuksen kanssa on sovittu, että Tredu voi tehdä hankinasta yhteisen hankintapäätöksen. 

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopiston sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 1.11.2021 § 149. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2021 alkaen.)

 

Päätös

Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun atk-palvelujen käyttöön hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana TeamViewer Germany HmbH:n (VAT-tunnus DE 245838579) tarjoama TeamViewer Tensor Basic-ohjelmisto.

Sopimuskausi on 12 kuukautta alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus uusitaan automaattisesti 12 kuukauden välein, ellei sopimusta päätetä lähettämällä tukipyynnön tai ilmoittamalla kirjallisesti vähintään 28 päivää ennen ensimmäisen tilauskauden tai uusimiskauden päättymistä.

Hankinnan kokonaiskustannukset ovat 5 737,50 € vuodessa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset kohdennetaan Tredun osalta kustannuspaikalle 134687 ja oppivelvollisuuden laajenemisen tilausnumerolle 28063 ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden osalta kustannuspaikalle 134100 ja oppivelvollisuuden laajenemisen tilausnumerolle 28063.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sopimus on allekirjoitettu ja hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Allekirjoitus

Tuula Grönfors, palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere