§ 1 Turvatekniikan laitteiden ja asennusten pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:1901/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

13.4.2021

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sami Alijärvi, puh. 0500 831778, tukipalvelupäällikkö Janne Nurminen, puh. 050 5175487, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh. 040 1374147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia Tredun eri toimipisteisiin toteutettavista turvatekniikan laitteiden ja asennusten hankinnasta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 15.3.2021 sähköpostitse kolmelle (3) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Avarn Security Oy (Y-tunnus 0108013-7), Pirkan Verkkopalvelu (Y-tunnus 1019092-8) ja Viria Security Oy (Y-tunnus 0863729-2). Kaikki edellä mainitut yritykset jättivät tarjouksen määräaikaan 31.3.2021 mennessä.

Tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja vastasivat hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla:

Hinta, painoarvo 40 %: ns. esimerkkipaketin hinta, asennustyön tuntihinta ja alennukset/alennusprosentit hinnastosta.

Laatu, painoarvo 60 %: tuotteiden toimitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavin osin), asennustyön aloitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavin osin), takuuajat (sekä tuotteiden että asennustyön) ja teknisen käyttötuen saatavuus.

Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä.

Vertailun perusteella esitetään, että sopimustoimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisimman tarjouksen tehnyt Viria Security Oy.

Sopimuskausi on yksi (1) vuosi, alkaen 1.5.2021. Sopimuskauden jälkeen sopimusta on mahdollisuus jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella (mahdollinen optiokausi mukaan lukien) on enintään 60 000 euroa (alv 0%).

Hankinta-arvoltaan suuremmat kokonaisuudet, kuten koko toimipisteiden turvatekniikkaa koskevat hankkeet, eivät sisälly tähän sopimukseen, vaan ne kilpailutetaan erikseen.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopiston sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 17.2.2021 § 31. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.3.2021 alkaen.)

 

Päätös

Sopimus Tredun eri toimipisteisiin toteutettavista turvatekniikan laitteista ja asennuksista tehdään esityksen mukaisesti pienhankintana Viria Security Oy:n (Y-tunnus 0863729-2) kanssa.

Sopimuskausi on 1.5.2021-30.4.2022, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on enintään 60 000 euroa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

 

Allekirjoitus

Tuula Grönfors, palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere