§ 2 Turvatekniikan laitteiden ja asennusten pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:97/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

13.2.2023

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sami Alijärvi, puh. 0500 831778, tukipalvelupäällikkö Janne Nurminen, puh. 050 5175487, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh. 040 1374147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia Tredun eri toimipisteisiin toteutettavista turvatekniikan laitteiden ja asennusten hankinnasta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 10.1.2023 sähköpostitse viidelle (5) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Avarn Security Oy, Loihde Trust Oy, Pirkan Turvatuotteet Oy, Pirkan Verkkopalvelu Oy ja Stanley Security Oy.

Määräaikaan 26.1.2023 klo 16 mennessä tarjouksen jättivät Avarn Security Oy (Y-tunnus 0108013-7), Loihde Trust Oy (Y-tunnus 0863729-2) ja Pirkan Verkkopalvelu Oy (Y-tunnus 1019092-8).

Tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja vastasivat hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla: Hinta, painoarvo 40 %: ns. esimerkkipaketin hinta, asennustyön tuntihinta, alennukset/alennusprosentit hinnastosta ja Laatu, painoarvo 60 %: tuotteiden toimitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavin osin), asennustyön aloitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavin osin), takuuajat (sekä tuotteiden että asennustyön) ja teknisen käyttötuen saatavuus.

Tarjouksista tehtiin vertailu, joka on tämän päätöksen liitteenä. Esitetään, että sopimustoimittajaksi valitaan vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Pirkan Verkkopalvelu Oy.

Sopimuskausi on yksi (1) vuosi, ajalla 1.5.2023-30.4.2024. Sopimuskauden jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella (mahdollinen optiokausi mukaan lukien) on enintään 60 000 euroa (alv 0%).

Hankinta-arvoltaan suuremmat kokonaisuudet, kuten koko toimipisteiden turvatekniikkaa koskevat hankkeet, eivät sisälly tähän sopimukseen, vaan ne kilpailutetaan erikseen.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat (liikesalaisuuksia lukuun ottamatta) tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 9.12.2022 § 139. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.1.2023 alkaen.)

 

Päätös

Sopimus Tampereen seudun ammattiopisto Tredun eri toimipisteisiin toteutettavista turvatekniikan laitteiden ja asennusten hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti Pirkan Verkkopalvelu Oy (Y-tunnus 1019092-8) kanssa.

Sopimuskausi on 1.5.2023 – 30.4.2024, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on enintään 60 000 euroa.  

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

 

Allekirjoitus

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors

Organisaatiotieto

Tampere