§ 2 Turvatekniikkalaitteiston kameravalvonnan täydennyksen pienhankinta Treduun

Lataa  Kuuntele 

TRE:3818/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

12.6.2020

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sami Alijärvi, puh. 0500 831778, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh.040 1374147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) turvatekniikkalaitteiston kameravalvontaa on tarve täydentää ja päivittää Hepolamminkadun ja Sammonkadun toimipisteiden osalta. Kyseisten toimipisteiden laitekanta alkaa olla todella vanhaa ja toimivuus epävarmaa. Myöskään palvelinten mahdollistamat uusimmat ominaisuudet eivät enää toimi näillä vanhemman tekniikan kameroilla lainkaan. Siitä johtuen on tarpeellista päivittää vanhimpia laitteita tälle vuosikymmenelle. Lisäksi Hervannan kampus on hyvin laaja kokonaisuus ja koostuu useista rakennuksista. Alueella on edelleen useampia ”kuolleita kulmia”, joille tämän hetkinen valvonta ei lainkaan ulotu. Nämä alueet on nyt hyvä kattaa samalla laitteiden uudelleen sijoituksella sekä uusien hankinnalla.

Hankintaan on varattu vuoden 2020 investointisuunnitelmassa 24 000 euron määräraha.

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn (1397/2016) lain 25 §:n mukaisenkansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaan pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista.  Edellytykset toteuttaa pienhankinta ilman kilpailutusta on arvioitava tapauskohtaisesti. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista esimerkiksi silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät oletettavasti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia, tai kun hankittavaa tavaraa ei ole todennäköisesti saatavissa kuin yhdeltä toimittajalta, kun kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireellinen hankinta, tai kun tavaran tai palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa (esim. vastaava hankinta kilpailutettu 12 kk sisällä) ja hankinta tietyltä toimittajalta on niiden valossa selvästi edullinen.

Esitetään, että turvatekniikkalaitteiston kameravalvonnan täydennys ja päivitys hankitaan ilman kilpailuttamista Pirkan Verkkopalvelu Oy:ltä. Kyseinen yritys toimittaa haluttua tuotemerkkiä ja laitteistoja, jotka ovat yhteensopivia olemassa olevien laitteistojen kanssa. Kyseessä on paikallinen toimija, joka on tehnyt Tredulle ja lukioille useita pienempiä töitä ja todettu varmaksi ja nopeaksi toimijaksi.

Pirkan Verkkopalvelu Oy:ltä on pyydetty alustava tarjous, jonka pohjalta kustannuksia investoinnin käyttöön on pystytty laskemaan ja kohdistamaan oikeisiin paikkoihin. Työ on myös suunniteltu suoritettavaksi koulujen kesälomajakson aikana, jotta siitä on mahdollisimman vähän haittaa opetukselle.

Hankinnan kilpailuttaminen pitkittäisi hankinnan ja toteutuksen aikataulutusta ja kilpailutuksella tuskin saavutettaisiin parempia hinta- tai muita ehtoja. Hankinnan kilpailuttaminen olisi epätarkoituksenmukaista, koska kyseessä on olemassa olevan laitteiston täydennys ja uudistus, jolla varmistetaan turvallisuusjärjestelmän toimiminen kokonaisuutena.

Pirkan Verkkopalvelu Oy:ltä on saatu 18.5.2020 päivätty tarjous turvatekniikkalaitteistoista Hepolamminkadun ja Sammonkadun toimipisteisiin sisältäen kamerat, palvelin, monitori ja kytkin, asennustyö tarvikkeineen sekä päivityslisenssit. Kokonaisuuden hinta on yhteensä 23 901,50 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kokonaiskustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_20_08_01.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa.      

Tilaus/sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 30.1.2020 § 19 (Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö: Ammatillinen koulutus).

 

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun turvatekniikkalaitteiston kameravalvonnan täydennys ja päivitys Hepolamminkadun ja Sammonkadun toimipisteisiin hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana ilman kilpailutusta Pirkan Verkkopalvelu Oy:ltä (Y-tunnus 1019092-8).

Hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä 23 901,50 euroa (alv 0 %) ja ne kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_20_08_01.

Tilaus/sopimus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

 

Allekirjoitus

Tuula Grönfors, palvelupäällikkö 

Organisaatiotieto

Tampere