§ 30 Suksivuokraus Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilaiden käyttöön kaudeksi 2024-2026 pienhankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1536/02.07.01/2024

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Perusopetusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Mikko Tiirikainen, puh. 040 806 3533, Kehittäjäopettaja Miina Mäkinen, puh 0405657109, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Päätöksen perustelut

Markkinakartoitus hiihtosuksien välinevuokraukseen järjestettiin vuoden 2023 syksyllä. Tampereen kaupungin perusopetus pyysi eri toimijoilta avoimella menettelyllä tarjousta suksivuokrauksesta oppilaiden käyttöön sopimuskaudeksi lukuvuosiksi 2024-2026. Tarjouksessa pyydettiin myös optiota lukuvuodelle 2026-2027.  ​Suksivuokrauksella vaikutetaan siihen, että kaikilla oppilailla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua opetukseen. Opetussuunnitelman mukaisesti oppilaille opetetaan taitoja liikkua sekä sisällä että ulkona eri vuodenaikoina. Hiihdon kautta opetetaan oppilaille mm. motorisia taitoja. Hiihtosuksien välinevuokrauksen sijainti tulee olla Kaupin latujen välittömässä läheisyydessä, Kaupin urheilupuiston alueella. Kaupin urheilupuisto tarjoaa olosuhteet hiihtämiseen ja on saavutettavuudeltaan hyvä muun muassa seuraaville kouluille, Takahuhti, Tammela, Sampo, Juhannuskylä, Hatanpää, Kissanmaa & Linnainmaa.

Tarjouksessa pyydettiin varmistamaan riittävä varustekapasiteetti Tampereen perusopetuksen oppilasmäärälle. Käyttökertoja arvioidaan olevan enintään 12 000 / kausi. Hankinnan lopullinen arvo määräytyy käyttömäärien mukaan. Päällekkäin tai limittäin voi olla useampia oppilasryhmiä vuokraamassa hiihtovälineitä. Vuokrattavia hiihtovälineitä tulee olla käytössä 300 paria. Suksivuokrauksen hinnan tulee sisältää sukset, monot ja sauvat, välinehuollon ja varastoinnin, mahdolliset välineiden rikkoutumiset. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti hinnaltaan edullisin tarjous.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 3 kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Kyseessä on yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen liittyvä palvelu. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. ​ 

​Hankintamenettelynä käytettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaista rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin etukäteen määrätyltä joukolta yrityksiä, jotka arvioitiin luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan hankinta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 12.10.2023 viidelle yritykselle, jotka olivat Tampereen pyrintö (0155615-8), JSport (2454794-0), Hiking travel (0921767-9), Sporty World Oy (2749667-5) sekä Tampereen yritys (0211702-6).Tarjouksen jättivät määräaikaan 30.11.2023 mennessä seuraavat kolme yritystä: JSport (2454794-0), Hiking travel (0921767-9) & Sporty World Oy (2749667-5). JSport ja Sporty World Oy:n tarjouksia oli tarve täsmentää ja yrityksille lähetettiin tarkennettu tarjouspyyntö. Hiking travelin tarjous sisälsi varaumia ja todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi. Yrityksiltä JSport (2454794-0) ja Sporty World Oy (2749667-5) pyydettiin tarkennettu tarjous palvelusta ja välineistä 13.2.2024. Vain Sporty World Oy (2749667-5) jätti 23.2.2024 tarjouksen tarkennettuun tarjouspyyntiin.


Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 

Tilaaja on tarkistanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ja tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Tarjousten vertailu 

Sporty World Oy:n tarjous täyttää tilaajan vaatimukset ja on hinnaltaan ja muilta ehdoiltaan hyväksyttävissä. Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Sporty World Oy:n (y-tunnus 2749667-5.) 

Sporty World Oy:n (y-tunnus 2749667-5) esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi. 

Asiakirjojen julkisuus 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. Asiakirjatiedustelut osoitetaan osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi.

Hankinnan valmistelijana toimi kehittämispäällikkö Mikko Tiirikainen. Asiantuntijoina toimivat kehittäjäopettaja Miina Mäkinen ja hankintapäällikkö Sari Litukka. 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.  

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kehittämispäällikkö, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Mikko Tiirikainen. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle. 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta maksimissaan 48 000 euroa vuodessa eli maksimissaan 96 000 euroa sopimuskauden aikana. Sopimuksessa on mahdollisuus optiokauden käyttöön, jonka arvo on maksimissaan 48 000 euroa. Hankinnan lopullinen arvo määräytyy käyttömäärien mukaan. Hankinta sisältää suksivuokrauksen 12 000 käyttökerralle hintaan 4 euroa /oppilas,​ maksimissaan 48 000 euroa. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 1.2.2024 § 13

Päätös

Sopimus suksivuokraus Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilaiden käyttöön lukuvuosiksi 2024-​2026 (7.8.2024-31.5.2026) 2 vuoden sopimuskaudeksi tehdään Sporty World Oy (2749667-5) kanssa. 

Hiking travel (0921767-9) tarjous sisälsi varaumia, joten se suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttämättä jäämisen vuoksi.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kehittämispäällikkö Mikko Tiirikainen. 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo maksimissaan on sitoumuksetta 144 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen option käytön. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella.

Allekirjoitus

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.