§ 131 Kotouttamisohjelman työryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6964/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

13.11.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja koordinaattori Marja Nyrhinen, puh. 040 5727932, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Voimassa oleva kotouttamislaki 30.12.2010/1386 edellyttää, että kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Tampereen viimeisin kotouttamisohjelma on vuodelta 2014, joten ohjelma täytyy uusia. Uusimista varten tarvitaan työryhmä, joka koostuu eri yksiköiden edustajista. Työryhmän esitys annetaan keväällä 2020 kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi. Lopullisen aikataulun ratkaisee uuden kotouttamislain käsittelyaikataulu eduskunnassa. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan eduskunta käsittelee uuden kotouttamislain keväällä 2020.

Nykyisen lain mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon seurantaan. Kotouttamisohjelma on myös kytkettävä kaupungin talousarvioon.

Työryhmä voi tarvittaessa kuulla ohjausryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita, mm. valtion eri viranomaistahojen edustajia, Pirkanmaan muiden kuntien edustajia sekä kolmannen sektorin toimijoita kevään 2020 aikana.

Hallintosäännön 34 §:n 9:n kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Tampereen kotouttamisohjelma uusimista varten nimetään työryhmä.

Työryhmän jäseniksi nimetään:
kasvupalvelujohtaja Irene Impiö    
kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari      
kehittämispäällikkö Hanna Karojärvi     
controller Vesa-Matti Kangas  
sosiaalityöntekijä Sirkku Paajanen        
koulutuspäällikkö Kristiina Teiss                       
johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon                  
kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki                      
Johtava museolehtori Anne Keskitalo                    
hoitotyön päällikkö Leena Vekara

Lisäksi varajäseniksi nimetään palveluesimies Matti Äikäs ja kehittämiskoordinaattori Henna Kuitunen.

Puheenjohtajana toimii kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne ja sihteerinä koordinaattori Marja Nyrhinen.

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154240.

Työryhmä voi tarvittaessa kuulla ohjausryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere