§ 32 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Uusimaa-Pääkaupunkiseutu-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista

Lataa  Kuuntele 

TRE:408/00.01.06/2020

Päätöspäivämäärä

21.2.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja Uusimaa-Pääkaupunkiseutu-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista 26.2.2020 mennessä. Tampereen kaupunki ei ole kohdennettujen lausunnonantajien joukossa, mutta sillä on mahdollisuus kaikkien muiden halukkaiden tavoin antaa lausunto asiasta.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun selvitys toteutettiin syksyllä 2019. Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja. Tarkasteltavia malleja olivat Uudenmaan kuntien esittämä neljän vapaaehtoisen kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin muodostama vaihtoehto, lakisääteiset kuntayhtymät, Uudenmaan jako useampaan itsehallinnolliseen alueeseen sekä Uusimaa yhtenä maakuntana, jonka alla toimisi useampi sote-tuotantoalue aluelautakuntamallin mukaisesti.

Vaihtoehdoista perustuslain kannalta ongelmallisiksi todettiin kuntayhtymiin pohjautuvat vaihtoehdot. Uusimaa yhtenä maakuntana puolestaan olisi muun maan perusratkaisun mukainen, mutta sen hallittu toimeenpano olisi poikkeuksellisen haastavaa alueen erityispiirteiden takia.

Myös useamman itsehallinnollisen alueen ratkaisu vastaisi pitkälti valtakunnallista mallia, mutta lisäkysymyksiä ovat Helsingin kaupunki sote-järjestäjänä sekä HUSin asema nykyisen sairaanhoitopiirin tehtävien jakautuessa useamman itsenäisen sote-järjestäjän vastuulle. Tässä mallissa erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti ja yleisesti itsehallinnollisilla alueilla ja toissijaisesti ja lailla säädetysti HUSilla. HUS solmisi järjestämissopimuksen itsehallinnollisten alueiden kanssa koskien järjestämisvastuuta niiltä osin kuin siitä ei ole nimenomaisesti säädetty. Järjestämissopimuksen alasta ja kriteereistä säädettäisiin erikseen, ja valtioneuvostolla olisi oikeus määrittää sopimus, mikäli sairaanhoitopiiri ja itsehallinnolliset alueet eivät pääsisi sopimukseen tai se ei täyttäisi säädettyjä kriteereitä.

Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esittää yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin ja koko Uudenmaan maakunnan kattavaan HUSiin pohjautuvaa mallia.

Lausunnossaan Tampereen kaupunki katsoo, että Uudenmaan erillisratkaisu on puutteistaan huolimatta hyvä alku. Sote-uudistuksen valmistelussa tuleekin antaa myös muille alueille suurempaa vastuuta määritellä itse, millaisilla alueellisilla ja väestöpohjaratkaisulla sote-palvelut jatkossa järjestetään. Kansallisten menettelytapojen tulee olla yhtenevät ja selkeät ja kaikilla alueilla tulee olla kyky vastata sote-palvelujen perustuslaillisiin vaatimuksiin. Uudenmaan erillisratkaisua vasten arvioiden tulee kriittisesti tarkastella, täyttääkö väestömääriltään toisistaan merkittävästi poikkeavat 22 itsehallinnollista aluetta riittävällä tavalla kansanvaltaisuuden, yhdenvertaisuuden, perusoikeuksien turvaamisen ja riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kriteerit.

Sosiaali- ja terveysministeriölle annetaan liitteenä oleva lausunto Uusimaa-Pääkaupunkiseutu-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista.

Hallintosäännön 34 § mukaan pormestari päättää muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

Päätös

Liitteen mukainen lausunto annetaan sosiaali- ja terveysministeriölle Uusimaa-Pääkaupunkiseutu-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere