§ 53 Pormestarin erityistoimivallan käyttö: Varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttoman jakson jatkaminen sekä asiakasmaksujen kompensoiminen yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille

Lataa  Kuuntele 

TRE:2048/02.04.03/2020

Päätöspäivämäärä

2.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, sivistyspalvelujen palvelualue, puh. 040 801 6081 ja asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pormestarin päätöksellä 17.3.2020 § 46 perheille on myönnetty vapautus huhtikuun asiakasmaksusta, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta 13.4.2020 saakka. Maan hallitus on 30.3.2020 jatkanut poikkeustilaa 13.5.2020 saakka.

Perheille on tarkoituksenmukaista tarjota mahdollisuus maksuttomuuteen myös ajalle 14.4. - 13.5.2020 tai 31.5.2020 asti, mikäli lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ko. aikana. Poissaolo hyvitetään toukokuun laskussa.

Nykyisessä tilanteessa on tarkoituksenmukaista, että myös yksityisestä varhaiskasvatuksesta poissaolevien lapsien asiakasmaksua hyvitetään. Mikäli perhe on ilmoittanut lapsen poissaolosta 13.5.2020 asti tai 31.5.2020 asti ja palveluntuottaja myöntää asiakkaalle maksuvapautuksen, hyvitetään palveluntuottajalle asiakasmaksun menetys niiltä kuukausilta, joilta asiakkaalle on myönnetty maksuvapautus. Korvauksen suuruus yhden asiakkaan kohdalta on sama kuin asiakkaan asiakasmaksu, mutta korkeintaan kuitenkin 289 euroa. Korvausta voidaan maksaa korkeintaan samalta ajalta kuin maksuvapautuksia myönnetään kunnan toiminnassa. Korvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että henkilökuntaa ei ole lomautettu ja hoitoa tarjotaan niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat.

Palvelusetelin ja yksityisen tuen maksamista palveluntuottajille poikkeusolojen jatkumisen ajan on lisäksi tarkoituksenmukaista jatkaa, jotta turvataan hoitopaikkojen säilyminen ja mahdollistetaan kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu. Palvelusetelitoiminnan osalta kustannukset ovat enimmillään noin 200 000 euroa kuukaudessa. Summa pitää sisällään sekä palvelusetelin maksatuksen että asiakasmaksuhyvityksen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on perheille myönnetty maksuvapautus huhtikuulta, mikäli lapsi ei osallistu kerhotoimintaan ennen 13.4.2020. Asiakasmaksujen menetys on tarkoituksenmukaista korvata yksityisille palveluntuottajille. Palveluntuottajalle korvataan asiakasmaksujen menetys niiltä kuukausilta, jolloin asiakkaat saavat maksuvapautuksen. Korvaus maksetaan asiakasmaksun suuruuden mukaan. Korvausta voidaan maksaa korkeintaan poikkeustilan päättymiseen saakka. Kustannukset aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta ovat korkeintaan 180 000 euroa kuukaudessa ja yksityisenhoidontuella tuotetun varhaiskasvatuksen korkeintaan 150 000 euroa kuukaudessa.

Esityksenä on, että 13.4.2020 asti myönnettyä varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan maksutonta jaksoa jatketaan 13.5.2020 asti ja tarvittaessa 31.5.2020 asti, myöntämällä toukokuu maksuttomaksi ja että yksityisille varhaiskasvatuksen palvelutuottajille kompensoidaan asiakasmaksujen menetys 13.5.2020 asti ja tarvittaessa 31.5.2020 asti, mikäli asiakkaille myönnetään huhtikuu ja toukokuu maksuttomina. Lisäksi yksityisenhoidon tukea ja palveluseteliä maksetaan 13.5.2020 asti tai tarvittaessa 31.5.2020 asti.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan sivistys- ja kulttuurilautakunta on varhaiskasvatuslain mukainen kunnan monijäseninen toimielin, joka päättää palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä. Seuraava sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous on vasta 23.4.2020.

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Asia käsiteltiin häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä 1.4.2020.

Päätös

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 13.4.2020 asti myönnettyä maksutonta jaksoa jatketaan 13.5.2020 asti ja tarvittaessa 31.5.2020 asti, myöntämällä toukokuu maksuttomaksi.

Yksityisille varhaiskasvatuksen palvelutuottajille kompensoidaan asiakasmaksujen menetys perusteluissa mainituin ehdoin 13.5.2020 asti ja tarvittaessa 31.5.2020 asti, mikäli asiakkaille myönnetään huhtikuu ja toukokuu maksuttomina. 

Yksityisenhoidon tukea ja palveluseteliä maksetaan 13.5.2020 asti tai tarvittaessa 31.5.2020 asti.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere