§ 101 Tampereen kaupungin, UKK-instituutin ja Varalan urheiluopiston strategisen kumppanuuden ohjausryhmän perustaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5252/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

16.9.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Osa kaupungeista Suomessa ja maailmalla profiloituvat vahvasti urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin keinoin! Tampere on perinteikäs liikunta- ja urheilukaupunki, mutta se voisi olla vielä jotain paljon enemmän.

Tampereen kaupunki käyttää melko vähän voimavaranaan Varalan Urheiluopistoa (Varala) ja UKK-instituuttia (UKKi) sekä itse tekemisen että imagon näkökulmasta. Yhdessä Varala ja UKKi voisivat olla paljon nykyistä vahvempi voimavara edistämään pormestariohjelman tavoitteita ja kehittämään Tampereesta Suomen johtava liikunta- ja urheilukaupunki.

Varalan ja UKKin yhteistyön mahdollistamiseen tarvitaan kaupungin vahvaa tahtotilaa ja laaja-alaista strategista kolmikantayhteistyötä. Tämä yhteistyö vahvistaisi pormestariohjelman toteuttamista, uusien asukkaiden ja opiskelijoiden rekrytointia, asukkaiden hyvinvointia sekä auttaisi valtakunnallisen ja kansainvälisen rahoituksen hankkimisessa.

Kolmikantayhteistyön mahdollistamiseksi perustettavan ohjausryhmän tulee selvittää seuraavia asiat:

 1. Kaava-asiat 
  Kartoittaa UKKin alueen asemakaavan ja tonttiin kuuluvan viheraluekaavan (ml. ranta) mahdollisuudet sekä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvän toiminnan mahdollistaminen viheralueella, Kaupin metsässä ja rannoilla. Tavoitteena on varmistaa yhteistyöhön liittyvät olosuhteet koulutuksen, liikunnan ja urheilun sekä (työ)hyvinvointipalveluiden tuottamisen näkökulmasta tukien kolmikantayhteistyön tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
   
 2. Liikuntapaikat
  Selvittää mahdollisuudet kehittämiselle ja Kaupin ja Hakametsän alueilla sijaitsevien kaupungin liikuntapaikkojen nykyistä laajemmalle käyttämiselle Varalan ja Urheiluakatemian päivittäisessä toiminnassa. Kolmikantayhteistyön keskeisenä mahdollistajana on laaja-alaisen urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan sekä erilaisen opetus- ja kurssitoiminnan mahdollistaminen kaupungin olosuhteita käyttäen. Tavoitteena on löytää ratkaisu olosuhteiden käyttämiseen siten, että se luo taloudelliset ja toiminnalliset puitteet ja edellytykset kolmikantayhteistyölle.
   
 3. Toiminnallinen yhteistyö useiden eri palvelualojen kesken:  UKKi on kansallinen kärkitoimija liikkumisen ja terveyden välisten yhteyksien tutkimisessa ja menetelmäkehityksessä. Varala puolestaan on yksi arvostetuimmista urheiluopistoista ja merkittävä paikallinen liikunnan ja hyvinvoinnin ”ruohonjuuritason jalkauttaja”. Voimavaransa yhdistämällä ne voivat muodostaa Tampereelle ainutlaatuisen osaamiskeskittymän, joka sekä tutkii ja kehittää että jalkauttaa vaikuttavia toimintatapoja kaikkien kaupunkilaisten hyväksi. UKKi ja Varala ovat tunnistaneet pormestariohjelmasta useita kohtia, joissa strateginen kumppanuus Tampereen kaupungin kanssa voisi vauhdittaa pormestariohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Esimerkkejä mahdollisista uusista toimenpiteistä:

 • Toteutetaan säännöllisin väliajoin eri väestöryhmien fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon, unen sekä kunnon tutkimuksia. Tästä saadaan mitattua tietoa osaksi kaupungin tiedolla johtamista, palvelutarpeiden arviointia ja päätöksentekoa. Tämän pohjalta voidaan tehdä päätöksiä toimenpiteistä ja niiden jalkauttamisesta sekä vaikuttavuuden mittaamisesta.
 • Kehitetään kustannusvaikuttavia toimintamalleja terveellisen liikkumisen edistämiseen, esimerkiksi liikuntaneuvonnan ja elintapaohjaksen keinoin osana useita eri palveluita. Kohderyhminä muun muassa tyypin 2 diabeetikot, kuntoutuspotilaat, heikentyneen työkyvyn omaavat. Valmennuksella kannustetaan elintapamuutoksiin ja samalla mitataan toimenpiteiden terveys- ja kustannusvaikuttavuutta.
 • Ennaltaehkäistään ja vähennetään kaatumisia sekä liikunta- ja urheiluvammoja tutkitusti tehokkailla menetelmillä. Hyödynnetään tutkittuun tietoon perustuvia kaatumisten ja liikunta- ja urheiluvammojen ehkäisyn toimintatapoja läpi kaupungin organisaation (palveluasuminen ja kotihoito, seuratoiminta, urheiluakatemia).

Varmistetaan jo käynnissä olevan hyvän yhteistyön jatkuminen ja selvitetään sen laajentamismahdollisuudet esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

 • Kaupungin henkilöstön hyvinvointiohjelmien mahdollinen laajentaminen ja tarvelähtöinen kohdentaminen eri henkilöstöryhmille.
 • Liikunta-alan ammatillisen koulutuksen järjestäminen esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja muille henkilöstöryhmille, jotka voisivat saavuttaa työssään parempia tuloksia ja vaikuttavuutta täydennyskoulutuksen avulla. Kartoitetaan eri henkilöstöryhmien tarpeet ja selvitetään mahdolliset toimenpiteet.
 • Koulutuksen työelämäyhteistyö, esimerkiksi Liikkuva koulu. Sporttitunnit osana koululaisten iltapäivätoimintaa sekä Nuorisopassi -kokeilu.
 • Erityisliikunnan kehittäminen.
 1. Liikunta- ja urheilukaupungin imagon rakentaminen

Tavoitteena on löytää ohjausryhmässä selvitettävien asioiden sekä Varalan ja UKKin nykyisen toiminnan pohjalta keinot, miten kaupunki voisi paremmin hyödyntää Varalan ja UKKin osaamista ja tarinaa imagonsa rakentamisessa liikunta-, urheilu- ja hyvinvointirintamalla sekä visio-/strategiatasolla että käytännön tekojen kautta.

Aikataulu

Työryhmän tavoitteena on selvittää yllä mainitut asiat ja raportoida selvityksestä pormestari Lauri Lylyä 31.3.2021 mennessä.

Hallintosäännön 34 §:n kohdan 9 mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Perustetaan Tampereen kaupungin, UKK-instituutin ja Varalan urheiluopiston strategisen kumppanuuden ohjausryhmä, jonka tehtävänä on selvittää  perusteluissa mainitut seikat.

Ohjausryhmään nimetään seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Riku Granat, toimitusjohtaja, Varalan Urheiluopisto

Jäsenet:

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja, Tampereen kaupunki

Mika Vuori, suunnittelupäällikkö,Tampereen kaupunki

Anniina Tirronen, kehittämisjohtaja, Tampereen kaupunki

Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja, Tampereen kaupunki

Katariina Surakka, projektiarkkitehti, Tampereen kaupunki

Minni Suni, hyvinvointipäällikkö, Varalan Urheiluopisto (työryhmän sihteeri)

Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti

Anne-Mari Jussila, hallinto- ja kehitysjohtaja, UKK-instituutti

Ohjausryhmä luovuttaa raportin pormestarille 31.3.2021 mennessä.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere