§ 83 Tampereen kaupungin hakemus UNESCOn Oppiva kaupunki -verkostoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:4066/04.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden päällikkö Satu Vuorinen, puh. 040 538 8402, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

UNESCOn Oppiva kaupunki -verkosto (UNESCO Network of Global Learning Cities GNLC) on vuonna 2014 perustettu kansainvälinen kaupunkien verkosto elinikäisen ja jatkuvan oppimisen kulttuurin vahvistamiseksi.

Oppivan kaupungin konseptin avulla kaupungit hyötyvät ja oppivat toinen toisiltaan vaihtamalla kokemuksia ja tietoja, jakamalla hyviä käytäntöjä ja kehittämällä yhdessä uusia innovatiivisia ratkaisuja. Verkosto tukee YK:n kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, erityisesti tavoitteita 4: ” taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet” ja 11: ”taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat”. Oppiva kaupunki verkosto tukee ja vahvistaa elinikäisen oppimisen käytäntöjä kaupungeissa tarjoamalla keskustelualustan ja vertaisoppimisen jäsenkaupunkien kesken.

Oppivan kaupungin konsepti muodostuu seuraavista osa-alueista: 1) mobilisoi tehokkaasti jokaisen sektorin resurssit edistääkseen osallistavaa oppimista perusopetuksesta korkeakoulutukseen; 2) elävöittää oppimista perheissä ja yhteisöissä; 3) helpottaa oppimista työtä varten ja työpaikoilla; 4) laajentaa nykyaikaisten oppimisteknologioiden käyttöä; 5) nostaa oppimisen tasoa ja laatua ja 6) edistää elinikäisen oppimisen kulttuuria. Näin toimimalla kaupunki vahvistaa yksilöllistä voimaantumista ja sosiaalista osallisuutta, kaupungin kilpailukykyä ja kulttuurista rikkautta sekä kestävää kehitystä.

Oppiva kaupunki -verkoston toiminta muodostuu joka toinen vuosi järjestettävästä konferenssista sekä klusterityöskentelystä. Vuosien 2020-2021 klusterien painopisteenä ovat seuraavat teemat: 1) kestävän kehityksen koulutus, 2) yhdenvertaisuus ja inkluusio, 3) koulutuksen suunnittelu, monitorointi ja arviointi, 4) globaalikasvatus, 5) yrittäjyys 6) terveys ja hyvinvointi sekä 7) lukutaito. Jäsenkaupungit voivat valita kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaisesti klusterit, joihin osallistuvat.

Oppivan kaupungin konseptin menestyksekäs eteenpäinvienti paikallisella tasolla edellyttää alusta- tai ekosysteemimaista rakennetta, joka kokoaa kaikki oppivan kaupungin konseptin kannalta oleelliset toimijat yhteen. Tampereen kaupungilla aihe koskettaa erityisesti sivistyspalvelujen ja elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueita. Lisäksi toiminta edellyttää muiden oppilaitosten ja kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän toimijoiden mukaan sitouttamista.

Verkostojäsenyyden nähdään hyödyttävän Tamperetta monin tavoin. Se tuo Tampereelle kansainvälistä näkyvyyttä, kansainvälisen kumppaniverkoston oppivan kaupungin paikallisille toimijoille, UNESCO-brändin, hyviä käytänteitä kansainvälisiltä kumppaneilta ja välineen kaupungin kehittämiselle. Verkoston kautta saamme tamperelaiselle koulutukselle ja osaamiselle näkyvyyttä, kanavan tamperelaisille älykkään kaupungin digiratkaisuille, teknologian innovatiiviselle käytölle oppimisessa ja koulutuksessa. Verkostojäsenyys edistää Tampereella koulutuksen kansainvälistymistä kaikilla koulutusasteilla, edistää uustamperelaisten osallistumista, tuottaa Tampereelle paikallisen oppivan kaupungin alustan.

Verkostoon ei vaadita jäsenmaksua. Liittyminen edellyttää yhteyshenkilön nimeämistä ja joka toinen vuosi raportin tuottamista kaupungin oman oppivan kaupungin konseptin edistymisestä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaisesti pormestari päättää muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista strategisesti merkittävistä sopimuksista.

Päätös

Tampereen kaupunki hakee jäsenyyttä UNESCOn Oppiva kaupunki -verkostossa.

Sivistyspalveluiden esikunta vastaa verkoston paikallisesta koordinaatiosta ja yhteyshenkilöksi nimetään suunnittelupäällikkö Mika Vuori.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere