§ 60 Tampereen kaupungin lausunto Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

Lataa  Kuuntele 

TRE:3971/00.03.02/2021

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Sanni Pöntinen, puh. 050 4338568, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Tampereen kaupungilta asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista 3.6.2021 klo 14.00 mennessä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumottaisiin voimassa oleva valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annettu laki. 

Tampereen kaupungin lausunto

Valtiovarainministeriö asetti alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen ajalle 25.10.2019-31.3.2020. Strategia valmistui 24.4.2020. Strategia linjaa sitä, minkälaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla virastojen tehtävien toteuttamiseksi ja kansalaisten ja yritysten palvelemiseksi eri asiakas- ja kieliryhmien tarpeet huomioiden.

Alueellisen uudistamisen pääperiaatteet ovat kannatettavia. Alueellisen läsnäolon käsite kuvaa ajanoloa ja nähdäksemme myös kansalaisten odotuksia julkisen sektorin toiminnasta. Fyysisen paikan sijaan kansalaisten palvelutarpeisiin tulisi pystyä vastaamaan ajasta ja paikasta riippumatta digitaalisesti vuorokauden ympäri.

Tampereen kaupungin strategisena tavoitteena on ollut palvelujen digitalisoimisen vuoteen 2025 mennessä niin, että pääsääntöisesti kuntalaisille mahdollistetaan digitaalisten palvelujen käyttö. Edistämään mm. tätä tavoitetta mutta myös muuta älykaupunkikehittämistä Tampereen kaupungilla on ollut Smart Tampere -kehitysohjelma vuosina 2017-2021.  Ohjelmassa on kehitetty kokeiluilla, projekteilla ja hankkeilla niin kaupungin omaa teknologista ja digitaalista kyvykkyyttä mutta myös alueen elinkeinoekosysteemejä yhdessä Elinkeinoyhtiö Business Tampereen kanssa.

Tampereen kaupungin strategisena kehittämiskohteena on ollut myös asiakkuuden hallinta. Tavoitteena on ollut ennen kaikkea asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen ja organisaation prosessien sujuva toiminta asiakkaan palvelutarvetta vastaavasti. Kuntalaisten palvelutarpeet eivät tunne hallinnon rajoja, mutta ne saattavat estää asiakkaan sujuvan asioinnin etenkin silloin kun asiakkaalla on esimerkiksi monialaisia tuen tarpeita.  Poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä toiminta, tiedon liikkuvuus ja päätöksenteko vaativat edelleen kehittämistoimia. Kunnille on tärkeää sujuva yhdyspinta tulevan hyvinvointialueen kanssa mutta myös ministeriöiden ja valtion eri viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tulisi olla nykyistä sujuvampaa. Näemme valtion toimintojen sijoittamisen perusteiden uudistamisen tukevan tätä tavoitetta.

Tampereen kaupunki on vuonna 2018 osallistunut Valtiovarainministeriön AuroraAI-esiselvityshankkeeseen. AuroraAI-ohjelman tavoitteena on kehittää ihmiskeskeistä yhteiskuntaa, jossa viranomaisten toiminta muodostuu sujuvaksi palvelukokonaisuuksiksi ihmisen eri elämäntilanteissa. Elämäntilanteita voivat olla esimerkiksi työllistyminen, muutto, avioero ja kuolema, joissa kaikissa kansalainen asioi eri viranomaisten kanssa. Tampere on seurannut mielenkiinnolla hankekokonaisuuden etenemistä ja on mukana ohjelmaan liittyvissä kokeiluissa tälläkin hetkellä. Viranomaisten sujuva, joustava ja yhdenmukainen yhteistyö, tiedon liikkuvuus ja tarvittaessa kansalaisten tietojen yhdistäminen hänen palvelemiseksi kansalaisen itsensä luvittamana on tavoite, jonka Tampereen kaupunki katsoo tavoiteltavaksi päämääräksi.

Tampereen kaupungilla on ollut etätyöohje - ja käytäntö vuodesta 2011 alkaen. Suhtautuminen etätyöhön on ollut myönteinen ja etätyön tekemistä on tuettu mm. hyvillä teknisillä valmiuksilla. Koronapandemia vauhditti etätyön lisäämistä ja hybridimallin kehittämistä. Tampereen kaupunki uudisti etätyöohjeensa vuoden 2020 aikana. Monipaikkatyön kehittäminen on kaupunkitasoinen kehittämisen toimenpide vuodelle 2021.

Monikanavainen, digitalinen palvelu on 2020-luvun Suomessa fyysistä läsnäoloa tärkeämpi kansalaisten yhdenvertaista kohtelua edistävä asia. Uudistuksessa on huomioitava tukea tarvitsevien väestöryhmien tarpeet.  Tampereen kaupungille tärkeää on sujuva yhteistyö eri valtion viranomaisten kanssa ja digitaalisten sekä teknologisen kehittämisen yhteensovittaminen kansalaisten edun nimissä. Katsomme alueellisen läsnäolon tavoitteiden olevan yhdenmukaisia Tampereen kaupungin kehittämistavoitteiden kanssa.  

Hallintosäännön 34 § 2 kohdan mukaisesti pormestari päättää muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

Päätös

Hyväksytään päätöksen perustelut -kohdassa oleva lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista.

Lausunnot

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere