§ 130 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:6306/01.02.04/2019

Päätöspäivämäärä

13.11.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Tampereen kaupunkia antamaan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että Kevan hallintorakennetta ja hallintoelinten kokoonpanoa muutettaisiin. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella Kevan jäsenyhteisöiksi voisivat liittyä myös kuntien määräysvallassa olevat osuuskunnat.

Nykyinen valtuuskunta ehdotetaan korvattavaksi Kevan valtuutetuilla. Valtuutettujen rooli olisi valvonnallinen. Hallituksen roolia ehdotetaan vahvistettavaksi suhteessa valtuutettuihin. Myös hallituksen ja toimitusjohtajan välistä toimivallanjakoa täsmennettäisiin siten, että hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut olisivat nykyistä selkeämmin säännöksissä määriteltyjä.

Hallituksen jäsenten määrää lisättäisiin yhdeksästä yhteentoista. Valtuutettujen ja hallituksen kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kevan hallintoon lisättäisiin kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustus. Samalla kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen ehdottamien henkilöiden lukumäärä kasvaisi siten, että jokaisella pääsopijajärjestöllä olisi mahdollisuus saada ehdottamansa edustaja hallintoelimiin. Lisäksi hyvän hallinnon periaatteita ehdotetaan vahvistettavaksi säätämällä yleisistä hallintovaatimuksista. Lakiin otettaisiin myös säännökset sähköisistä kokouksista ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä sekä päätöksentekomenettelystä hallituksen sekä valtuutettujen kokouksissa. Lisäksi tilintarkastusta koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi tilintarkastajan toimikauden enimmäiskeston osalta. Laki tarkistettaisiin myös vastaamaan tilintarkastuslainsäädäntöön 2016 tehtyjä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020.

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä on vaikutuksia Kevan hallintoon. Kevan hallituksen jäsenten määrän lisääminen kahdella ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan sekä vaalivaliokunnan lisääminen Kevan hallintoon nostaa hieman hallintokustannuksia. Muutos selkeyttäisi Kevan hallintoelinten toimivaltasuhteita ja mahdollistaisi nykyistä paremmin sähköisen päätöksenteon hallinnossa. Osuuskuntien mahdollisuus liittyä Kevan jäsenyhteisöksi vaikuttaa sekä kunnallisen henkilöstön eläketurvaan, että kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyteen. Esitys mahdollistaisi lakisääteisen lisäeläketurvan säilymisen henkilöille, jotka siirtyvät kuntasektorille perustettavien osuuskuntien palvelukseen. Esitys myös vahvistaisi omalta osaltaan kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä mahdollistamalla osuuskuntien pysymisen Kevan jäsenyhteisöinä.

Vakuutetuista hieman yli 80 prosenttia on naisia, joten esityksellä olisi enemmän vaikutuksia naisten kuin miesten eläketurvan järjestämiseen ja rahoitukseen. Esityksellä ei ole suoria vaikutuksia kuntien eikä valtion talouteen.

KT kuntatyönantajilla ei nykytilanteessa ole edustusta Kevan hallinnossa. Esitetyn lakimuutoksen jälkeen Kevan hallituksessa ja valtuutetuissa olisi myös KT Kuntatyönantajien edustajia. Kuntatyönantajan näkökulmasta on merkittävää, että kuntien edunvalvontaa vahvistetaan Kevassa ja että kunta-alan työnantajajärjestö on mukana Kevan hallinnossa.


Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistä kolmikantaisessa työryhmässä. Mikäli yhdistyminen toteutetaan, nyt esitettävä Kevan hallinnon kokoonpanon muutos tukee yhdistymistä. Muutos on perusteltua, sillä kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistäminen on nähty myös kaupungin kannalta tärkeäksi.

Esitetyn muutoksen jälkeen työmarkkinaosapuolten edustus Kevan hallinnossa vastaisi periaatetta, jota jo noudetaan työeläkevakuutusyhtiöissä ts. hallinnossa on sekä työnantajien että palkansaajien edustus. Lakiin esitetyt muutokset ovat perusteltuja ja Tampereen kaupunki tukee KT kuntatyönantajan lausuntoa saada kuntatyönantajien edustus Kevan hallintoon.

Päätös

Tampereen kaupunki antaa perusteluissa esitetyn lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere