§ 16 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Lataa  Kuuntele 

TRE:7666/00.03.02/2020

Päätöspäivämäärä

8.2.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Tampereen kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista 10.2.2021 mennessä. 

 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden sekä yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta (362/2002).

Laissa säädettäisiin valtion palveluiden saatavuuden järjestämistä sekä valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevista yleisistä tavoitteista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta suunnittelusta ja koordinaatiosta. Laissa säädettäisiin valtakunnallisesta suunnitelmasta, jolla luodaan hallinnonalarajat ylittävä kokonaiskuva valtion palveluiden saatavuuden ja yksikköjen ja toimintojen sijoittumisen tilasta sekä tavoitellusta kehityksestä ja ohjataan lain soveltamisalaan kuuluvia valtion viranomaisia niille kuuluvassa päätöksenteossa. Laissa säädettäisiin myös toimivallasta tehdä valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevia päätöksiä ja selkeytettäisiin ministeriöiden ohjaustoimivaltaa valtion palveluiden saatavuuteen liittyen.

 Esityksen tavoitteena on uudistaa lainsäädäntö paremmin vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Tavoitteena on, että valtion läsnäolo alueilla perustuu ennen kaikkea palveluiden ja viranomaistoiminnan järjestämisen tarpeeseen. Tavoitteena on myös ohjata valtion digitalista ja fyysistä palveluverkkoa vahvemmin kokonaisuutena sekä parantaa valtion viranomaistehtävien tuloksellisuutta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta ja turvallisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tarkoitus luoda uusi toimintamalli, joka edistää valtioneuvostotasoista poikkihallinnollista suunnittelua, seurantaa ja ohjausta. Yksittäisten yksikköjen ja toimintojen sijoittamisiin ja lakkauttamisiin perustuvasta toimintatavasta ja nykyisestä pääkaupunkiseutu - muu maa –vertailusta luovuttaisiin.

 Palveluiden järjestämisen tarpeen nostaminen alueellista läsnäoloa säätelevän lainsäädännön keskiöön on merkittävä muutos, joka on myös kannatettava. Esityksessä on myös hyvin tunnistettu, että nykyisellä toimintamallilla ei pystytä ohjaamaan palvelurakennetta niin, että se pystyisi ottamaan huomioon esimerkiksi sellaiset toimintaympäristön muutokset kuten kaupungistuminen ja sähköisten palveluiden lisääntyminen.

 Palvelurakenteen järjestämiseen liittyvien tavoitteiden lisäksi laissa säädettäisiin myös muista valtion alueelliseen läsnäoloon liittyvistä tavoitteista yleisellä tasolla kuten tavoitteesta vahvistaa elinvoimaisuutta. Tavoite tulisi kytkeä vahvemmin koko Suomen elinvoimaisuuden parantamiseen, mitä lakiesityksen koordinoidumpi toimintamalli voisi hyvin myös tukea. Riittävän laajat ja vahvat alueelliset asiantuntijakeskittymät ovat koko maan suotuisan kehityksen kannalta keskeisiä.

 Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Hallintosäännön 34 § 2. kohdan mukaisesti pormestari päättää muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

 

 

Päätös

 

Hyväksytään liitteenä oleva lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere