§ 116 Tampereen kaupungin osallistuminen Dual Productions, LLC / Film Service Finland Oy:n Dual -tuotannon tukemiseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5725/12.03.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.11.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla luovuuden ja innovaatioiden kansainvälinen kohtauspaikka vuoteen 2030 mennessä. Eri toimijoiden yhteistyötä vahvistavalla elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla edistetään elinkeinorakenteen ja uusien toimialojen kasvua. Elämystalouden kehittyminen on kaupungin elinkeinopolitiikan keskeinen painopiste. Yhtenä toimenpiteenä AV-alan toiminnan edistämiseksi Tampereen kaupunki otti vuonna käyttöön vuonna 2018 AV-alan tuotantokannustimen, jonka tavoitteena on houkutella kansallisia ja kansainvälisiä tuotantoja Tampereen seudulle. Tuotantokannustimella on edistetty alan kehittymistä ja työpaikkojen määrän sekä Tampereella tehtävien kaupallisten tuotantojen liikevaihdon kasvua. 

Tuotantokannustimen käyttöönoton jälkeen Tampereella on kuvattu monia kansallisia isoja elokuva- ja TV-tuotantoja. Pitkäjänteisen työn tuloksena Tampereelle ollaan saatu sijoittumaan ensimmäinen merkittävä Hollywood-tuotanto. Tampereen tuotantokannustin on ollut ratkaisevassa asemassa siinä, että tuotanto kuvataan lähes kokonaan Tampereella. Tuotannon alueelta ostamat tavarat ja palvelut sekä palkkaamat työntekijät tulevat jättämään seudulle paljon suoraa aluetaloudellista hyötyä. Tuotannon tuomat aineettomat hyödyt seudulle ovat myös merkittävät paikallisten työntekijöiden kansainvälisen kokemuksen- ja verkostojen vahvistumisen myötä. Lisäksi imagohyödyt tuotannon valmistuttua tulevat olemaan merkittävät kaupungin elämyksellisyyden sekä kansainvälisen tunnettuuden kannalta. 

Tuotantokannustimen käytännön koordinoinnista ja valmistelusta vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n hallinnoima Film Tampere Tampereen kaupungin ja Business Tampere Oy:n välisen sopimuksen nojalla. Film Tampere toimii alueellisena elokuvakomissiona, jonka toimenpitein kehitetään audiovisuaalista tuotantoa ja kasvatetaan alan liiketoimintaa sen eri osa-alueilla. 

Dual Productions, LLC ja Film Service Finland ovat hakeneet tuotantokannustinta yhdysvaltalaiselle tuotannolle nimeltä Dual. Film Tampere on todennut, että tuotanto täyttää kannustimelle asetetut kriteerit. Tampereen kaupunki ja Dual Productions, LLC / Film Service Finland solmivat sopimuksen yllä mainitun tuotannon tuotantokannustimesta. Sopimus liitteineen on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 20 kohdan perusteella. 

Tuotantokannustimen suuruus on maksimissaan 10 % tuotannon kokonaisbudjetin siitä osasta, joka käytetään Tampereen seudun audiovisuaalista tuotantoa kehittäviin ja Tampereen seudulla syntyneisiin kustannuksiin. Lisäksi tuotannolle voidaan myöntää lisätukea Tampereen seudun saamasta julkisuudesta ja näkyvyydestä 0-5 %. Tuotantotukea voi hakea yritys tai muu yhteisö taikka yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka toimii audiovisuaalisen tuotannon vastuullisena tuottajana. 

Sopimusta laadittaessa on arvioitu EU:n valtiontukisääntöjen vaikutusta sopimuksen sisältöön. Tukea koskeva poikkeus ennakkoilmoitusvelvollisuudesta on niin sanottu yleinen ryhmäpoikkeusasetus (komission asetus 651/2014 EU tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti). Asetuksella on yleisesti vapautettu tietyt edellytykset täyttävät tukimuodot ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, koska ne katsotaan yhteismarkkinoille soveltuviksi SEUT 107 artiklan 3 kohdan nojalla.  

Ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla myönnetyistä tuista raportoidaan komissiolle yhteenvetotiedot jälkikäteen ja komissio valvoo tukia jälkivalvontana. 1.7.2014 voimaan tulleessa uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa asetuksen soveltamisalan piiriin tulivat myös audiovisuaalisten teosten edistämiseen tarkoitetut tukiohjelmat (54 art.) 

Hallintosäännön 34 §:n 11 -kohdan mukaan pormestari päättää tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävien avustusten myöntämisestä konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa. 

Päätös

Tampereen kaupunki osallistuu Dual Productions, LLC / Film Service Finland Oy:n Dual -tuotannon tukemiseen liitteenä olevassa sopimuksessa määritellyin ehdoin.

Tuotantoa koskeva Dual Productions LLC/Film Service Finland Oy:n ja Tampereen kaupungin välinen sopimus hyväksytään. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun päätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen mukainen tuki maksetaan panttaamalla tuki tuotannon rahoittajalle toteutuneiden kustannusten perusteella kuitenkin enintään sopimuksessa määriteltyyn summaan asti kustannuspaikalta 1113225, kaupunkimarkkinointi.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen oikeutetaan allekirjoittamaan tuotantokannustinsopimus ja panttaussitoumus. 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere