§ 27 Vieraanvaraisuuden osoittaminen European Aerosol Conference (EAC) EAC2024-konferenssin osanottajille 25.8.2024

Lataa  Kuuntele 

TRE:589/00.04.02/2024

Päätöspäivämäärä

9.2.2024

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suhdetoimintakoordinaattori Erika McSherry, p. 040 758 1724, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Anne Valtakari, p. 050 484 0040, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen Aerosolitutkimusseura järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen Yliopiston ja Oulun Yliopiston 25.-30.8.2024 edellä mainitun konferenssin. European Aerosol Conference (EAC) on vuosittain järjestettävä tieteellinen kokous, joka kokoaa erityisesti Euroopassa toimivat aerosolien tutkijat yhteen esittelemään tutkimustyötään ja uusimpia tuloksiaan sekä suullisin että posteriesityksin. Arvostettua ja kansainvälisesti viitattua tutkimusta aerosolialalla on tehty jo vuosikymmenten ajan. EAC2024-konferenssilla on tärkeä rooli kansainvälisen yhteistyöverkoston ylläpitämisessä sekä Suomessa tehtävän monipuolisen aerosolitutkimuksen esittelyssä. Konferenssissa jaetaan myös kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia tutkimus- ja kehittämistyöstä. Konferenssi on avoin koko tiedeyhteisölle. Arvioitu osallistujamäärä on noin 1000 osallistujaa. Konferenssin osallistujat ja puhujat edustavat tieteenalan kärkeä, ja mukana on sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten että yritysten edustajia.

Myöntämisperusteet:
- muut Tampereen kaupungin imagon tai kansainvälisen näkyvyyden kannalta merkittävät tapahtumat harkinnan mukaisesti
(Vieraanvaraisuuksien ja huomionosoitusten periaatteet Tampereen kaupungilla)

Hallintosäännön 34 § kohtien 7 ja 10 mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustustilaisuuksien ja juhlaliputuksen järjestämisestä sekä vieraanvaraisuuden periaatteista sekä kaupungin edustustilojen käytöstä.

Päätös

European Aerosol Conference (EAC) EAC2024-konferenssin osallistujille tarjotaan kaupungin tervehdys ja alkumalja Tampere-talossa järjestettävässä Icebreaker -tilaisuudessa 25.8.2024.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113227 vieraanvaraisuudet.

Kaupungin edustaja vahvistetaan lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

Allekirjoitus

Pormestari Kalervo Kummola

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.