§ 26 Vieraanvaraisuuden osoittaminen maahanmuuttotutkimuksen ETMU Conference 2024 -konferenssiin osallistujille 7.11.2024

Lataa  Kuuntele 

TRE:466/00.04.02/2024

Päätöspäivämäärä

9.2.2024

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suhdetoimintakoordinaattori Erika McSherry, p. 040 758 1724, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Anne Valtakari, p. 050 484 0040, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen yliopisto järjestää maahanmuuttotutkimuksen ETMU Conference 2024 konferenssin 7.-8.11.2024. Konferenssiin odotetaan osallistujia Suomen lisäksi etenkin muista pohjoismaista Nordic Migration Network-verkoston kautta, mutta myös Euroopasta, Australiasta ja Yhdysvalloista. Konferenssiin odotetaan noin 150–200 osallistujaa. ETMU on vuosittain järjestettävä monitieteinen, (mm. yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet, politiikantutkimus, kielitieteet, maantiede) perinteikäs ja suosittu maahanmuuttotutkimuksen konferenssi. ETMU on voittoa tavoittelematon, yhteiskunnallisesti aktiivinen tutkimusverkosto. Vuosittaiset konferenssit suunnitellaan niin, että niihin voi osallistua eri uravaiheessa olevat tutkijat, kentän työntekijät ja maahanmuuttojärjestöt. Suuri osa (n. 50 %) konferenssin osallistujista on kansainvälisiä, joko Suomeen muuttaneita tutkijoita tai ulkomaisten yliopistojen tutkijoita. Konferenssi keskittyy vuonna 2024 ajankohtaisiin nationalismin, populismin ja ekokriisin teemoihin.

Myöntämisperusteet:
- muut Tampereen kaupungin imagon tai kansainvälisen näkyvyyden kannalta merkittävät tapahtumat harkinnan mukaisesti
(Vieraanvaraisuuksien ja huomionosoitusten periaatteet Tampereen kaupungilla)

Hallintosäännön 34 § kohtien 7 ja 10 mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustustilaisuuksien ja juhlaliputuksen järjestämisestä sekä vieraanvaraisuuden periaatteista sekä kaupungin edustustilojen käytöstä.

Päätös

ETMU Conference 2024 -konferenssiin osallistujille tarjotaan kaupungin vastaanotto Museokeskus Vapriikissa 7.11.2024.

Vastaanoton kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113227 vieraanvaraisuudet.

Kaupungin emäntä / isäntä vahvistetaan lähempänä tilaisuuksien ajankohtaa.

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.