§ 60 Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustusten myöntäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2197/12.03.00/2020

Päätöspäivämäärä

15.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustusten haku avautui 27.3.2020. Toistaiseksi jatkuvan haun ensimmäiseen käsittelyerään otettiin maanantaihin 6.4.2020 klo 10 tulleet hakemukset. Tähän määräaikaan mennessä hakemuksia oli tullut yhteensä 89. 

Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksilla voidaan rahoittaa uudenlaisia, luovia keinoja, joiden avulla edistetään tamperelaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä vähennetään yksinäisyyttä. Avustettavan toiminnan tulee olla poikkeusoloihin sopivaa ja turvallista, ja sen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon viranomaissuositukset.

Hallintosäännön 34 § 11-kohdan mukaan pormestari päättää tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävien avustusten myöntämisestä konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa. Kerta-avustuksiin on varattu yhteensä 140 000 euroa, josta pormestari päättää 100 000 euron osalta. Loput 40 000 euroa on varattu ikäihmisiin kohdistuviin hankkeisiin ja niistä päätökset tekee sivistysjohtaja Lauri Savisaari. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista 19 kohdennettiin Lauri Savisaaren päätettäväksi.  

Lopuista 70 hakemuksesta avustusta esitetään myönnettäväksi 29 hankkeelle yhteensä 69 800 eurolla. Lisäksi 6 hakemusta esitetään ns. pöydälle jätettäväksi ja käsiteltäväksi uudestaan seuraavassa erässä. Avustusvalmistelijat tulevat olemaan yhteydessä näihin hakijoihin ja heidän on mahdollista täydentää hakemustaan maanantaihin 20.4. klo 10 saakka.

Liitteessä on kooste kerta-avustusta hakeneista sekä esitys avustussummista ja hakemusten pöydälle jättämisestä.

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen palvelualueilta. Määrärahojen niukkuuden vuoksi kaikkia hankkeita ei voida tukea. Hakemuksia pisteytettiin huomioiden toiminnan vaikuttavuus erityisesti yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä toiminnan laajuus ja innovatiivisuus. Avustusta ei pääsääntöisesti esitetä julkaisuihin eikä laitehankintoihin. Lisäksi hakemuksia arvioitaessa erityisen tarkkaan arvioitiin toiminnan turvallisuutta. Näillä perusteilla 35 hakijalle ei esitetä avustusta.

Kerta-avustusta saavien toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta hankkeensa viestinnässä.

Päätös

Myönnän Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksia liitteenä olevan esityksen mukaisesti yht. 69 800 euroa maksettavaksi strategia- ja kehittämisyksikön (suhdetoiminta- ja markkinointi) kustannuspaikalta 113225, sisäinen tilaus 27591, tasa-arvon teemavuosi.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi. Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Viimeistään kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä on tehtävä selvitys avustuksen käytöstä siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella (https://www.tampere.fi/yhdenvertaisesti-sinun/avustushaku.html). Kuitteja ei tarvitse liittää selvityslomakkeeseen, mutta kuitit tulee säilyttää itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten. 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere