§ 17 Viranhaltijan päätöksenteko

Lataa  Kuuntele 

TRE:4524/10.03.01/2016

Päätöspäivämäärä

1.9.2017

Päätöksen tekijä

Rakennustarkastaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Maija Neva, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila, puh. 040 8004063, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin rakennustarkastaja hyväksyi päätöksellään 14.6.2016 § 409 asunto-osakeyhtiö Tampereen Hyhkyn Liljalle rakennusluvan luhtitalon rakentamiseksi ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseksi Tampereen Hyhkyn kaupunginosassa osoitteessa Selkeenkatu 5 sijaitsevalle rakennuspaikalle 837-207-1102-0008. Tampereen yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto hylkäsi päätöksellään 13.9.2016 § 6 rakennuslupapäätöksestä Uolevi Häyryn, Eila Häyryn, Eini Mäkelän, Heikki Kortteen ja Leila Heinosen toimesta tehdyn oikaisuvaatimuksen.  Asiasta jätettiin valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Uolevi Häyryn, Eila Häyryn, Eini Mäkelän, Heikki Kortteen ja Leila Heinosen toimesta. Valituksessa vaadittiin, että valituksenalainen päätös on kumottava. Valituksen mukaan kaavoittaja on määrännyt alueen yksikerroksisien talousrakennusten rakennusalaksi ja tarkoittanut suojavyöhykkeeksi kadun eteläpuolen talorivistölle. Valituksessa todettiin muun ohella että rakennus häiritsisi tulevan kaavan toteuttamista, ympäristön viihtyisyyttä, slummiuttaa aluetta sekä alentaa naapuritonttien arvoa ja vaikeuttaa niiden rakentamista, ja että hankkeen rakennusoikeus ylittyy roimasti, koska rakennuksen kellariin on sijoitettu pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Valituksessa todettiin myös, että rakennusluvassa luhtikäytäviä ei ole laskettu kerrosalaan.

Tampereen tilaajapäällikkö on antanut asiassa lausunnon. Asunto Oy Tampereen Hyhkyn Liljalle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Valittajat ovat antaneet vastaselityksen, jossa on todettu muun ohella, että asemakaavaan tulee soveltaa vuoden 1958 rakennuslakia ja -asetusta, koska asemakaava on vuodelta 1983.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 23.8.2017. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus katsoi muun ohella, että uudisrakennus sijoittuu kaavan mukaisen talousrakennuksen rakennusalalle, koska tontilla jo oleva ja säilytettävä vanha rakennus sijaitsee osittain varsinaisen asuinrakennuksen rakennusalalla. Asemapiirustuksen mukaan rakennusten väliin jää leikki- ja oleskelutilaa, joten hanke on rakennusalalle sijoittumista koskevilta osin asemakaavan mukainen. Hallinto-oikeus katsoi myös, että uudisrakennuksen voidaan ympäröivää rakennuskantaa suuremmasta massastaan huolimatta katsoa täyttävän kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset ja soveltuvan rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Hallinto-oikeus totesi myös, että uudisrakennuksen kerrosluku II on asemakaavan mukainen asuinrakennuksen enimmäiskerrosluku eikä hanke ole asemakaavan vastainen yksinomaan sen vuoksi, että rakennus sijoittuu talousrakennuksen rakennusalalle, jossa enimmäiskerrosluku on I. Asuinrakennuksen kerrosalan osalta hallinto-oikeus on katsoi, että rakennuslupapäätöksen yhteydessä on myönnetty vähäinen poikkeus kaavan mukaisesta enimmäisrakennusoikeudesta maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n perusteella. Hallinto-oikeus katsoi myös, että kellarikerroksen tiloja ei siten ole tullut huomioida rakennuksen kerrosalaa laskettaessa, koska kellarikerrokseen sijoitettava askarteluhuone ei täytä asuinhuoneelle asetettuja vaatimuksia valoisuuden ja vastaavien arviointiperusteiden suhteen. Hallinto-oikeus totesi myös, että avoimia luhtikäytäviä tai niihin liittyviä portaita ei lueta kerrosalaan.

Hallinto-oikeus totesi lopuksi, että ympäristö- ja rakennusjaoston päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 23.8.2017 nro 17/0266/2 merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Eija Muttonen-Mattila

Organisaatiotieto

Tampere