§ 102 Takaisinsaantivaatimus liukastumisesta liukastumisesta Insinöörinkadulla

Lataa  Kuuntele 

TRE:1140/03.07.01/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian toimesta esitetty 26.2.2024 päivätty takaisinsaantivaatimus koskien liukastumisvahinkoa. Vahingonkärsijä on liukastunut ja kaatunut Insinöörinkadun jalkakäytävällä 27.1.2022 kello 16:15. Vahingonkärsijän mukaan vahinkopaikka on ollut luminen ja jäinen.

Takaisinsaantivaatimus on tällä hetkellä 1 429,99 euroa perustuen vakuutusyhtiön vahingonkärsijän työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella vahingonkärsijälle maksettuihin korvauksiin.

Vakuutusyhtiö perustelee vaatimustaan sillä, että liukastuminen on sen mukaan johtunut kävelytien kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnistä.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Kunnossapitäjän (Tampereen Infra Oy) selvityksen GPS-tietojen mukaan tapahtumaosoitteen kohdalla kaupungin hoitovastuulla olevalla väylällä on hiekoitettu ennen vahinkotapahtumaa 25.01.2022 klo 5:38 sekä aurattu / karhennettu pinta tapahtumapäivänä 27.1.2022 klo 06:01. 

Sää- ja olosuhdetietojen mukaan hiekoituksen jälkeen säätila on pysynyt pakkasella tai tapahtumavuorokauden nolla asteessa. Täten sellaista sulamista ja jäätymistä ole tapahtunut, mikä olisi tehnyt liukkaudentorjunnan tehottomaksi. 

Talvikunnossapidossa huollettavilla alueilla liukkautta on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin kunnossapitolain edellyttämä tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle tai muulle kadun käyttäjälle kuten polkupyöräilijälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi.

Selvityksen mukaan kaupunki on suorittanut kunnossapidon lain ja muun ohjeistuksen mukaan.

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että takaisinsaantivaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

Sovelletut säännökset:

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 3 § 1 ja 4 momentti.

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 9.1.2024 § 5).

Päätös

Takaisinsaantivaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassa pidettävät ja henkilötietoja sisältävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.