§ 16 Koulunkäynninohjaajan työsopimuksen irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2853/01.02.07/2024

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

Rehtori, Annalan koulu

Lisätietoja päätöksestä

Rehtori Anna-Riikka Kivikoski, puh. 040 806 3981, eutnimi.sukunimi@tamepre.fi

Päätöksen perustelut

Koulunkäynninohjaaja on aloittanut työskentelyn Tampereen kaupungin palveluksessa yhdenjaksoisessa työsuhteessa 7.8.2024.

Työnantaja on havainnut ongelmia työssä suoriutumisessa työpaikalla, johon on pyritty puuttumaan useilla ohjaavilla keskusteluilla ja muutoksilla työtehtävissä. Työnantaja antoi koulunkäynninohjaajalle kirjallisen varoituksen epäasiallisesta ja epäammatillisesta käytöksestä, oppilaan fyysisestä ohjaamisesta, alisuoriutumisesta työssä ja työtehtävistä kieltäytymisestä 15.2.2024.

Varoituksen saatuaan työntekijä on kuitenkin jatkanut varoituksessa kuvattua menettelyä.

Koulunkäynninohjaaja on varoituksen saatuaan 12.4.2024 kertonut erityisen tuen oppilaille asioita, joita ei kuulu käsitellä koulussa ja puheillaan aiheuttanut oppilaalle voimakkaan negatiivisen tunnereaktion. 16.4.2024 koulunkäynninohjaaja on puhunut oppilaalle epäkohteliaasti ja rajoittanut oppilasta epäasiallisella tavalla. Koulunkäynninohjaaja on myös käyttäytynyt epäasiallisesti komentamalla, korottamalla ääntä ja uhkailemalla oppilasta. Koulunkäynninohjaaja on kieltäytynyt toimimasta haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa, vaikka se kuuluu työtehtäviin ja hän on näin ollen kieltäytynyt työtehtävistä. Koulunkäynninohjaaja on käyttäytynyt kollegoitaan kohtaan aikavälillä 10.-24.4.2024 epäasiallisesti puhumalla ikävään sävyyn, tiuskimalla ja puuttumalla työtehtäviin. Hänen toimintansa luokassa on ollut yllä mainitun kaltaista myös toisten työntekijöiden kuvaamana. Myös muiden lasten on todettu kärsineen käytöksestä.

Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Työnantaja katsoi, että koulunkäynninohjaaja oli edellä kerrotulla tavalla rikkonut ja laiminlyönyt velvollisuutensa työntekijänä. Tämän johdosta työnantaja varasi koulunkäynninohjaajalle tilaisuuden tulla kuulluksi työsopimuksen mahdollista irtisanomista koskien. Kuulemistilaisuus pidettiin 23.5.2024 ja koulunkäynninohjaaja osallistui tilaisuuteen henkilökohtaisesti avustajansa kanssa. Tämän lisäksi hän toimitti työnantajalle kirjallisen vastineensa asiaan. Muistio tilaisuudesta sekä vastine ovat tämän päätöksen liitteenä.

Kuulemisessa ja vastineessaan koulunkäynninohjaaja kiisti lähes kaikki työnantajan kutsussa kertomat seikat. Hän myös syytti työnantajaa asiassa siitä, että työnantaja ei ollut toiminut hänen mukaansa asianmukaisella tavalla esimerkiksi työkykykeskusteluiden käymisen osalta. Selvää on, että koulunkäynninohjaajan sekä työnantajan näkemykset tapahtumista eroavat toisistaan täysin. Kuulemistilaisuudessa kuten kuulemistilaisuudessa varoituksen antamista koskien kävi ilmi, että koulunkäynninohjaaja ei kykene havaitsemaan puutteita omassa toiminnassaan, minkä johdosta työnantaja katsoo, ettei hänellä myöskään ole edellytyksiä korjata menettelyään. Kuulemistilaisuudessa ei tältä osin tullut tietoon sellaisia uusia seikkoja, joilla olisi ollut olennaista merkitystä työnantajan harkinnassa. 

Työnantaja  päätyi työntekijää kuultuaan ja asiaa harkittuaan, irtisanomaan koulunkäynninohjaajan työsopimuksen 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisilmoitus annettiin koulunkäynninohjaajalle tiedoksi henkilökohtaisesti 23.5.2024, joten työsopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 6.6.2024. Työnantaja katsoo, että koulunkäynninohjaaja ei saamastaan kirjallisesta varoituksesta huolimatta ole korjannut menettelyään, vaan on jatkanut varoituksessa kuvattua toimintaa. Irtisanominen ei ole myöskään vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin työtehtäviin ottaen huomioon työntekijän rikkomusten laatu (toiminta lasten kanssa sekä epäasiallinen käyttäytyminen työyhteisössä). Työnantaja katsoo, ettei työnantajalla ole koulunkäynninohjaajan toiminnan johdosta sitä luottamusta koulunkäynninohjaajaan, jota työnantajan ja työntekijän välillä tulisi olla. Työnantaja vapautti koulunkäynninohjaajan työvelvollisuudesta irtisanomisajaksi.

Rehtorin päätösvalta perustuu sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen  29.4.2024 § 42, toimintasäännön liitteiden delegointimatriiseihin (palvelussuhdeasioiden delegointimatriisi).

Päätös

Irtisanotaan koulunkäynninohjaajan työsopimus työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja jäljempänä perustelut osiossa kerrottujen perusteiden nojalla. 14 vuorokauden pituinen irtisanomisaika on alkanut kulua 24.5.2024, jolloin työsopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 6.6.2024.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassa pidettävät ja henkilötietoja sisältävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

vs. rehtori Anna-Riikka Kvikoski

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.