§ 7 Päätoimisen tuntiopettajan (luokanopetus) tehtävän täyttäminen määräaikaisesti Tammelan koulussa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3413/01.02.01/2024

Päätöspäivämäärä

4.7.2024

Päätöksen tekijä

Rehtori, Tammelan koulu

Lisätietoja päätöksestä

vs. rehtori Kalle Nuoranne, p. 040 8012 586, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan (luokanopetus) tehtävä on ollut haettavana Tampereen kaupungin internet-sivuilla www.tampere.fi, TE-palvelujen verkkosivuilla, KuntaRekryssä (hakuavain TRE-01-718-24). Lisäksi tehtävästä on ilmoitettu muissa hakukanavissa (X, LinkedIn, Facebook ja Duunitori). Hakuaika oli 20.6.2024  - 27.6.2024.

Tehtävää haki määräajassa 31 henkilöä. Hakijoista 25 täytti kelpoisuusvaatimukset. 

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastatteluissa saatu vaikutelma hakijoista filosofian maisteri Katriina Pekkinen on tehtävään soveltuvin.

Hän on esittänyt rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.

Selvitystä terveydentilasta ei vaadita.

Tiedot palvelussuhteen alkaessa:

Toimintayksikkö: Perusopetus
Vakanssinumero: 50018082
Virkanimike: Päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopetus)
Asema: Muu
Esihenkilö: Rehtori
Virkaehtosopimus: Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Esihenkilöasema: Ei
Palkkaus: OVTES:n mukaan
Työaikamuoto: Opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuva opetusvelvollisuustyöaika
Palkkakustannukset: tili 401100, kustannuspaikka 131922, toiminto 210

Virkasuhteessa noudatetaan edellä mainittua kunnallista virkaehtosopimusta.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Viranhaltija on määrättäessä velvollinen työskentelemään myös muissa työnantajan organisaatioon kuuluvissa toimipaikoissa. Viranhoitopaikka voi muuttua virkasuhteen aikana ja siitä määrääminen kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Virkasuhteen päättyessä palkka ja muut suoritukset maksetaan normaaleina palkanmaksupäivinä kuitenkin virkasuhteen päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Verkkopalkkalaskelma on Tampereen kaupungin ensisijainen palkkalaskelman toimitustapa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 3 § (määräaikaisuus).

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 §. (Työnantajan velvollisuus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi).

Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 7 §:ssä määrätään terveydentilaa koskevan selvityksen antamisesta.

Rehtorin päätösvalta perustuu sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 10.6.2024 § 58, toimintasäännön liitteiden delegointimatriiseihin (palvelussuhdeasioiden delegointimatriisi).

Päätös

Filosofian maisteri Katriina Pekkinen otetaan päätoimisen tuntiopettajan (luokanopetus) määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ajalle 1.8.2024-31.7.2025.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta, kuitenkin enintään puolet palvelussuhteen kestosta. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta,​ 8 §.  

Määräaikaisuuden peruste: tilapäinen henkilöstötarve

Sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa: Tampereen kaupunki

Sijoituskoulu palvelussuhteen alkaessa: Tammelan koulu

Henkilötietoja sisältävä teksti

Henkilötietoja sisältävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

vs. rehtori Kalle Nuoranne

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.