§ 8 Automaattisen veden laadun mittauksen hankintasopimuksen jatkaminen optiokaudella 

Lataa  Kuuntele 

TRE:986/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

9.3.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Projektisuunnittelija Salla Leppänen p. 044 423 5406, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Katri Naulo, puh. 040 801 6003, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy kilpailutti 29.3.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä automaattisen veden laadun mittauksen hankinnan Tampereen kaupungin viheralueet- ja hulevedet-yksikön tarpeisiin. Hankinnan kohteena oli mittaustulosten reaaliaikaiseen seurantaan ja käsittelyyn liittyvät palvelut sekä vedenlaatu- ja virtaamamittarit. Suunnittelujohtajan päätöksen 5.6.2018 mukaan automaattisen vedenlaadun mittauksen toimittajaksi valittiin EHP Environment Oy. Kaupungin ja EHP Environment Oy:n välinen hankintasopimus allekirjoitettiin 12.7.2018. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 148 885 euroa. Hankinta kuuluu UnaLab -projektiin ja rahoitus tulee sen kautta. Sopimuskausi on kaksi vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Sopimus sisältää mahdollisuuden kahteen yhden vuoden optiokauteen. Päätös optiokauden käyttöönotosta tehdään viimeistään neljä kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä eli 12.3.2020. Optioiden käyttäminen on yksinomaan tilaajan harkintavallassa.

Kyseessä on hankintalain 41 §:n 2 mom. mukainen suorahankinta lisätilauksena (nk. optio). Lainkohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja, että lisäpalvelun ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Lisäedellytyksenä on, että suorahankinta tehdään enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Automaattisen vedenlaadun mittauksen hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinta sisälsi mahdollisuuden kahteen yhden vuoden optiokauden käyttöönottoon varsinaisen sopimuskauden päätyttyä. Optiokausi otettiin huomioon hankinnan ennakoidun arvon laskennassa. Alkuperäisen sopimuksen tekemisestä on alle kolme vuotta. Esitetään, että ensimmäinen optiokausi otetaan käyttöön ja nykyistä automaattisen veden laadun mittauksen hankintaa koskevaa sopimusta jatketaan entisin ehdoin ja hinnoin EHP Environment Oy:n kanssa.

Päätös

Sopimusta automaattisen veden laadun mittauksen hankinnasta jatketaan alkuperäisen kilpailutuksen mahdollistamalla yhden vuoden optiokaudella 12.7.2020 - 12.7.2021 EHP Environment Oy:n kanssa. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 148 885 euroa. Optiokaudella hinnoittelu on enintään alkuperäisen 12.7.2018 päivätyn hankintasopimuksen mukainen. Sopijapuolilla on optiokaudella yhtäläiset vastuut ja velvoitteet kuin varsinaisella sopimuskaudella.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Taru Hurme

Organisaatiotieto

Tampere