§ 57 Vihiojanpuisto purokunnostus yleissuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:7916/10.03.04/2019

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektisuunnittelija Salla Leppänen p. 044 423 5406, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski p. 050 3457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vihiojanpuisto sijaitsee Koivistonkylän kaupunginosassa. Sitä rajaa pohjoisessa Lahdenperänkatu ja puistoa ympäröi etelässä pääasiassa omakotiasutus. Purokunnostuksen tavoitteena on tukea kalojen lisääntymistä ja luoda monimuotoista virtavesiympäristöä sekä lisätä puron virkistyskäyttöarvoa. Vihiojan uomaa on vuosien saatossa suoristettu ja linjausta on muutettu. Kunnostuksessa palautetaan Lahdenperänkadun kohdalla oikaistu uoma alkuperäiseen uomalinjaukseen, joka nähdään 1940-luvun ilmakuvissa. Vaihtelevia virtausoloja ja monimuotoisempaa virtavesiympäristöä luodaan kynnystämällä ja kiveämällä uomaa. Toimenpiteet hillitsevät uomaeroosiota ja pidättävät mm. kiintoainesta. Tutkimusten mukaan hauen lisääntyminen Pyhäjärvellä on heikentynyt soveltuvien lisääntymisalueiden puuttuessa. Kunnostuksella pyritään tukemaan hauen ja muiden kalojen lisääntymistä rakentamalla uoman yhteyteen poikastuotannolle soveltuva allasalue. Kalojen pääsyä uomaan tuetaan istuttamalla avoimiin kohtiin varjostavia puita. Rakentamalla pitkospuita ja polkuja tarjotaan kaupunkilaisille mahdollisuus päästä puron varteen virkistäytymään. Aloite purokunnostukseen on tullut alueen kalastajilta ja suojeluyhdistyksiltä.

Uoman muokkaustoimenpiteet ovat vähäiset massamääriltään ja ne tehdään kuivatyönä ja alivirtaamakaudella. Kaivumassat hyödynnetään vanhan uoman täytöissä ja alueen muotoilussa. Palautettavien uomaosuuksien syvyydet vastaavat nykyistä uomaa. Toimenpiteet eivät vaikuta Vihiojan virtaamiin tai vedenkorkeuksiin hankealueen ylä- tai alapuolella eivätkä siten aiheuta vettymishaittaa. Veden ja sedimentin laatua seurataan töiden aikana vesinäyttein ja sedimenttikeräimin.

Suunnitelma oli 20.1.-3.2.2020 nähtävillä ja siitä oli mahdollista antaa palautetta. Palautteita annettiin yksi. Palautteessa otettiin mm. kantaa haukikosteikon tyhjentymiseen ja huoltoreitteihin koskien sedimentin poistamista uomasta. Palautteessa esiin nostetut asiat on huomioitu suunnittelussa. 

Kunnostuksen kustannusarvio on kaikkiaan 118 600 € ja kohde sisältyy vuoden 2020 työohjelmaan.

Päätös

Hyväksytään Vihiojanpuiston purokunnostusta koskeva yleissuunnitelma, piirustus nro. 18/20871/4 kustannusarvioineen.

Lausunnot

Kunnostuksesta on pyydetty ELY-keskuksen lausuntoa. Lausunto on tämän päätöksen liitteenä. Lausunnossa esitetyt asiat huomioidaan kunnostustöissä.

Allekirjoitus

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski

Organisaatiotieto

Tampere