§ 89 Pysäköintikieltoalueiden yhdistäminen alueella Hämeenkatu - Ratinan suvanto - Hämeenpuisto, sekä Värjärinkujan liikennemerkkimuutokset

Lataa  Kuuntele 

TRE:3138/08.01.02/2024

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, liikennejärjestelmän suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Tuula Somppi, puh. 040 800 7579, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hämeenkadun, Ratinan suvannon ja Hämeenpuiston rajaamalla katualueella on pysäköintikieltoja osoitettu sekä pysäköintikieltomerkein että pysäköintikieltoaluemerkein. Varsinkin pysäköintikieltoalueet on merkitty osittain puutteellisesti, minkä takia kaikki katuosat eivät ole pysäköinninvalvonnan täydellisesti valvottavissa. Värjärinkujalla ei myöskään nykyisin enää mahdu pysäköimään, joten se on kokonaan pysäköintikieltoaluetta.

Jotta tämä Nalkalan alue saadaan pysäköinnin kieltomerkkien osalta yhtenäistettyä, muutetaan se kokonaan yhdeksi pysäköintikieltoalueeksi poistamalla alueen sisältä kaikki yksittäiset pysäköintikieltoon liittyvät merkit. Alueen sisääntuloväylille lisätään pysäköintikieltoaluemerkit ja ulosmenoväylille päättymismerkit. Muutos vähentää liikennemerkkien määrää alueella merkittävästi.

Värjärinkujan liittymään lisätään samalla oikeallekääntymiskielto, jotta sieltä pois ajaminen, lukuun ottamatta polkupyöriä ja takseja, ohjautuu oikeaoppisesti Kirkkokadun kautta.

Liikennemerkkimuutokset toteutetaan suunnitelmien 19/22650/1-2 mukaisesti.

Päätös

Nalkalan pysäköintikieltoalueeseen sekä Värjärinkujaan liittyvät liikennemerkkimuutokset toteutetaan suunnitelmien 19/22650/1-2 mukaisesti.

 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (TLL 193 § 2 mom.).

 

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.


Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätöksen tehneeltä viranomaiselta. 

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi.

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Yleistiedoksiannon osalta tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.