§ 3 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Tampereen Koulukatu 7

Lataa  Kuuntele 

TRE:8061/11.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

23.6.2020

Päätöksen tekijä

Terveydensuojelun esimies

Valmistelijan yhteystiedot

Terveystarkastajat Raija-Liisa Oinonen, p. 050 330 2217 ja Satu Touronen-Paimensalo, p. 040 077 9998, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, p. 050 554 5899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Tampereen Koulukatu 7, Koulukatu 7 / Satamakatu 18, 33200 Tampere, on toimittanut 20.12.2019 ympäristöterveyteen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla huoneistoparvekkeilla. Terveydensuojeluviranomaisen päätösvalta tupakkalain 79 §:n mukaisista parveketupakointikieltojen määräämisestä on siirretty esimiestason viranhaltijoille: ympäristöterveyspäällikölle, terveydensuojelun esimiehelle ja elintarvikevalvonnan esimiehelle. (Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous 13.2.2020, 5 § TRE:951/00.02001/2020).

Hakemuksen liitteinä on toimitettu kopio taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta 28.5.2019, osakeluettelo, kuulemisasiakirjat, asemapiirustus, pohja ja julkisivupiirustukset, selvitys tupakansavun leviämisestä (Tupakointikieltoselvitys). Hakijaa on pyydetty 17.1.2020 sähköpostilla täydentämään hakemusta. Isännöitsijä täydensi hakemusta 27.1.2020 yhtiöjärjestyksellä, asukasluettelolla ja niiden huoneistojen kuulemisella, joissa oli tapahtunut omistaja- tai asukasmuutoksia. Lisäksi isännöitsijä antoi selvityksen siitä, että kaikki parvekkeet ovat lasitettuja. Hakemusta täydennettiin 17.2.2020 toimittamalla Pirkanmaan Käräjäoikeuden todistus (päivätty 17.2.2020), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty. Hakijaa pyydettiin 5.3.2020 ja 5.6.2020 täydentämään taloyhtiön kuulemista.

Asunto Oy Tampereen Koulukatu 7 -kerrostalo on rakennettu vuonna 1967. Taloyhtiössä on 79 asuinhuoneistoa ja kaksi on liikehuoneistoa.

Asunnoissa on painovoimainen ilmanvaihto, lukuun ottamatta kahta ylimmän kerroksen huoneistoa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilma tulee asuntoihin ikkunoiden kautta sekä keittiössä olevan korvausilmaventtiilin kautta. Korvausilmaventtiili sijaitsee parvekkeiden läheisyydessä. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ikkunatuuletus on tärkeää, varsinkin silloin, kun ulkoilman ja sisäilman lämpötilaero on pieni. Kaikki parvekkeet (51 kpl) ovat lasitettuja. Parvekerakenteet ja lasitettujen parvekkeiden lasitukset eivät ole tiiviitä, joten savun kulkeutuminen toiselle parvekkeelle on mahdollista. Tupakansavun kulkeutuminen parvekkeelta toiselle tai toisen huoneiston sisätiloihin muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Tampereen Koulukatu 7 on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille 13.5.2019 ja vastaus pyydettiin 27.5.2019 mennessä. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 19 huoneistosta. Tupakointikiellon hakemista huoneistoista puolsi 17 ja vastusti kaksi (2) huoneistoa. Lisäkuuleminen tehtiin huoneistoille, joissa oli tapahtunut osakas- tai asukasmuutoksia yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Muutoksia oli tapahtunut yhteensä 18:ssa huoneistossa. Määräaikaan mennessä vastauksia tuli viideltä huoneistolta, joista kaikki puolsivat tupakointikiellon hakemista.

Yhtiökokous 28.5.2019 päätti yksimielisesti hakea tupakointikieltoa osakashallinnassa oleville huoneistoparvekkeille. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 12 270 osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä on 33 683.

Ympäristöterveyden arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Ympäristöterveyteen toimitettujen asiakirjojen perusteella osassa asuinhuoneistoja on parveke.  Halutessaan asuntoyhteisö voi itse tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Asunto Oy Tampereen Koulukatu 7 on toimittanut selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Toimitettujen julkisivukuvien perusteella kaikki parvekkeet sijaitsevat parvekelinjassa. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tästä johtuen tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Asuntoyhteisön hakemusprosessi täyttää tupakkalaissa sille asetetut vaatimukset.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. (Julkisuuslaki 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014, Tietosuojalaki 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Kuntalaki 410/2015).

 

 

Päätös

Asunto Oy Tampereen Koulukatu 7 hakemuksesta määrätään tupakkalain 549/2016 §:n 79 mukainen tupakointikielto osoitteissa Koulukatu 7 ja Satamakatu 18, 33200 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille.

 

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu. Maksu 800 € määräytyy Tampereen ympäristöterveyden maksutaksan (Ytja 12.12.2019 § 42) mukaisesti. Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

 

 

Allekirjoitus

Terveydensuojelun esimies Tarja Hartikainen

Organisaatiotieto

Tampere