§ 5 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen, Asunto Oy Lapintie 6

Lataa  Kuuntele 

TRE:8060/11.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

11.8.2020

Päätöksen tekijä

Terveydensuojelun esimies

Valmistelijan yhteystiedot

Terveystarkastajat Raija-Liisa Oinonen, p. 050 330 2217 ja Satu Touronen-Paimensalo, p. 040 077 9998, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, p. 050 554 5899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Lapintie 6, Lapintie 6, 33100 Tampere, on toimittanut 9.12.2019 ympäristöterveyteen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla huoneistoparvekkeilla. Terveydensuojeluviranomaisen päätösvalta tupakkalain 79 §:n mukaisten parveketupakointikieltojen määräämisestä on siirretty esimiestason viranhaltijoille: ympäristöterveyspäällikölle, terveydensuojelun esimiehelle ja elintarvikevalvonnan esimiehelle. (Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous 13.2.2020, 5 § TRE:951/00.02001/2020).

Hakemuksen liitteinä on toimitettu kopio taloyhtiön varsinaisen kevätyhtiökokouksen pöytäkirjasta 12.6.2019, pohjapiirustus, osake- ja asukasluettelo ja kuulemisasiakirjat. Hakijaa on pyydetty 13.12.2019 sähköpostilla täydentämään hakemusta. Isännöitsijä täydensi hakemusta 13.2.2020 yhtiöjärjestyksellä, asema- ja julkisivupiirustuksilla sekä selvityksellä tupakansavun leviämisestä sekä Pirkanmaan käräjäoikeuden todistuksen (päivätty 27.1.2020), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty.  Lisäksi isännöitsijältä pyydettiin 26.6.2020 ajan tasalla olevat osakas- ja asukasluettelot sekä yhtiökokouksen liitteen 2, josta näkyvät kokoukseen osallistuneiden osakemäärät. Hakijaa pyydettiin 2.7.2020 täydentämään taloyhtiön kuulemista.

Asunto Oy Lapintie 6 on vuonna1984 valmistunut neljäkerroksinen kerrostaloyhtiö, jossa on 30 asuinhuoneistoa, kuusi (6) liikehuoneistoa ja 27 autotalliosaketta.

Asunnoissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilma tulee asuntoihin ulkoseinissä olevien korvausilmaventtiilien kautta. Korvausilmaventtiili sijaitsee parvekkeiden etupinnassa. Huoneistojen korvausilmaventtiileitä on myös Lapintien puoleisella ulkoseinällä. Kaikki parvekkeet (27 kpl) ovat lasitettuja. Parvekerakenteet ja lasitettujen parvekkeiden lasitukset eivät ole tiiviitä, joten savun kulkeutuminen toiselle parvekkeelle on mahdollista. Tupakansavun kulkeutuminen parvekkeelta toiselle tai toisen huoneiston sisätiloihin muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Lapintie 6 on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille 21.5.2019 ja vastaukset pyydettiin 12.6.2019 mennessä. Taloyhtiössä on 30 asuinhuoneistoa. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 14 huoneistosta. Tupakointikiellon hakemista huoneistoista puolsi 12 ja vastusti kaksi huoneistoa. Lisäkuuleminen tehtiin yhdeksään (9) huoneistoon. Vastaukset tuli toimittaa 17.7.2020 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli kaksi vastausta, joista molemmat puolsivat tupakointikieltoa.

Yhtiökokous 12.6.2019 päätti yksimielisesti hakea tupakointikieltoa osakashallinnassa oleville huoneistoparvekkeille. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 3 842,5 osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä on 12 000.

 

Ympäristöterveyden arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Ympäristöterveyteen toimitettujen asiakirjojen perusteella osassa asuinhuoneistoja on parveke. Halutessaan asuntoyhteisö voi itse tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Asunto Oy Lapintie 6 on toimittanut selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Toimitettujen julkisivukuvien perusteella kaikki parvekkeet sijaitsevat parvekelinjassa. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tästä johtuen tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Asuntoyhteisön hakemusprosessi täyttää tupakkalaissa sille asetetut vaatimukset.

 

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. (Julkisuuslaki 621/999, Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014, Tietosuojalaki 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Kuntalaki 410/2015).

Päätös

Asunto Oy Lapintie 6 hakemuksesta määrätään tupakkalain 549/2016 §:n 79 mukainen tupakointikielto osoitteessa Lapintie 6, 33100 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu. Maksu 800 € määräytyy Tampereen ympäristöterveyden maksutaksan (Ytja 12.12.2019 § 42) mukaisesti. Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

 

Organisaatiotieto

Tampere